[Update] GPO : simplifier la gestion des sécurités des postes | gpo – Pickpeup

gpo: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Les GPO s’appliquent au niveau du site, du domaine et des UO. Je ne parlerai que du domaine et des UO pour l’instant. On peut avoir autant de GPO que désiré. L’ordre d’exécution d’une GPO est du bas vers le haut, ce qui signifie qu’en cas de conflit, c’est la stratégie la plus haute qui sera appliquée. Les stratégies étant appliquées à différents niveaux (site, domaine, OU, local), elles sont toutes appliquées s’il n’y a pas de conflits, dans le cas contraire c’est toujours la plus proche de l’utilisateur qui est appliquée donc au niveau de l’OU.

Les stratégies de groupes sont des ensembles de paramètres qui s’appliquent aux utilisateurs et ordinateurs. Elles permettent de gérer plus facilement la sécurité d’un poste ou de plusieurs postes dans un domaine. Les GPO ne s’appliquent pas aux groupes, mais comme dit précédemment aux postes et utilisateurs, qui se trouvent dans un conteneur ou une UO (Unité Organisation). Elles permettent à titre d’exemple de rediriger le dossier Mes Documents, de déployer des Logiciels en fonction des services d’une entreprise ou des utilisateurs. En résumé les GPO sont là pour vous simplifier la vie, et surtout l’administration de votre domaine. Les GPO existent dès la création d’un domaine, c’est là que sont inscrits les différents fonctionnements du domaine. (J’entends par fonctionnement, les stratégies qui sont appliquées au domaine, durée du mot de passe, complexité, etc.) Il en existe deux types à la création du domaine : 1) Default Domain Policy : l ié au domaine, et qui régit le fonctionnement des postes et des utilisateurs ; 2) Default Domain Controler Policy : l ié au contrôleur de domaine, et régit les fonctionnements de celui-ci. Pour rappel : un contrôleur de domaine est inséré dans le conteneur Domain contrôleur, les postes et utilisateurs dans les conteneurs Computers et Users. Si vous placez un poste dans le conteneur Domain Controler, ce poste serait affecté par les stratégies des contrôleurs de domaine).

Il existe plusieurs façons de créer une GPO, soit en passant par la console utilisateur Active Directory, en créant une MMC (Microsoft Management Console) et pour finir GPMC, une nouvelle console qui prend en charge beaucoup plus de possibilités que les deux autres. Ceci fera l’objet d’un autre tutoriel). Dans cet exemple nous créerons d’abord une UO test et un utilisateur (Eva par exemple) . Les membres de cette UO se verront affecter une GPO de redirection de Mes Documents sur un répertoire partagé du serveur. (Cet exemple suppose que vous savez créer une UO et un utilisateur de base avec un dossier de base mapper.) Je ne rentrerai pas dans les détails de la redirection, ce n’est pas le but de ce dossier. Donc la redirection sera classique et se fera sur le répertoire de base de l’utilisateur.

READ  [NEW] 長州小力トークバラエティ番組「小力の小部屋」、3/1(水)に300回記念90分スペシャルを放送!ゲストは松村邦洋、クロちゃん、スギちゃん | 小力の小部屋 - Pickpeup

Création GPO 01

1) Ouvrez la console utilisateurs et ordinateurs Active directory.
2) Sur votre UO test, faites un clic droit puis propriétés.
3) Cliquez sur Nouveau, ce qui crée une nouvelle GPO que vous nommerez « Redirection Mes Documents ».

Création GPO 02

Une fois cela fait, clic droit sur Redirection Mes Documents, et faites Modifier, ce qui a pour effet d’ouvrir la console GPEDIT.

Création GPO 03Création GPO 03 Bis

On constate sur la figure ci-dessus que les stratégies s’appliquent aux ordinateurs et aux utilisateurs. On peut mélanger les deux, mais je ne le conseille pas, mais ce n’est que mon avis…

4) Déployez Configuration Utilisateur, puis Paramètre Windows et enfin Redirection Des Dossiers.
5) Cliquez droit pour afficher propriétés.
6) Dans l’onglet cible à paramètre ,utilisez « de base, Redirigez-les de tout le monde vers le même emplacement ».
7) Emplacement cible, vous choisissez « Rediriger vers le répertoire d’accueil de l’utilisateur »

Création GPO 04Création GPO 05

8) Sur l’onglet Paramètre, choisissez les options suivantes

Création GPO 06

Je pense qu’il est inutile de les détailler. Après avoir fait appliquer et fermer la console, nous nous retrouvons ici :

Création GPO 07

Nous allons maintenant détailler certaines des diverses possibilités de la GPO, les autres parlant d’elles-mêmes.

Option :
Ne pas passer outre : cette exception va empêcher qu’une GPO plus proche de l’objet utilisateur ou ordinateur ne prime sur une GPO plus éloignée. Ceci a pour but de ne pas tenir compte de l’ordre d’exécution des stratégies (voir plus haut)

Option des onglets

Désactive : la GPO n’est pas appliquée.
Supprimer : supprime la stratégie au niveau de l’UO ou la supprime définitivement du domaine. Lorsqu’une GPO est supprimée d’un conteneur, celle-ci existe toujours et peut être utilisée par une autre OU (voir chapitre suivant). Donc lors d’une suppression, faites bien attention à ne pas vous tromper

Option des onglets

Propriété : le bouton propriété nous ouvre une console avec quatre onglets Général, liaison, sécurité et filtre WMI. Je passerai les trois premiers qui sont faciles à comprendre pour ne m’intéresser qu’au dernier. Les filtres WMI permettent d’appliquer une GPO en fonction de certains critères. Supposons que dans une UO, vous avez des postes 2000 et XP. Vous pouvez spécifier que seuls les postes XP seront affectés par cette stratégie ou que seuls les postes disposant des capacités supérieures à 20 Go de libres peuvent installer tel logiciel. Les filtres WMI permettent un filtrage supplémentaire au niveau de la GPO sur des postes ou utilisateurs.Ce sont des requêtes de types SQL

READ  [Update] Chinese Communist Party | communist party of china - Pickpeup

Option des onglets

2a) Ajout d’une stratégie existante : prenons, par exemple, deux UO d’un domaine (Programmeur et design), tous les utilisateurs des deux UO doivent avoir accès à un même partage sur le serveur (\\serveur\developpement). Il serait long de faire un mappage sur chaque poste, et pour chaque utilisateur. Donc j’ai recours à une GPO, que nous nommons. Je crée un petit Batch ” net use z : \\serveur\développement “. Je mets le script dans ma GPO au niveau de l’ouverture de session dans le logon des utilisateurs et l’applique à l’OU programmeur. Vais-je devoir refaire la même chose pour l’OU design ? Hé bien non !!! Je n’ai qu’à lier ma GPO « partagedev » à l’OU design. Il y a trois onglets, le premier concerne les GPO du domaine et UO du domaine, le second celle du site et la dernière les liste toutes.

Ajout d’une GPO

Je sélectionne mon UO design, je fais ajouter. Je vais soit sur Domain/unité d’organisation ou dans Tous. Je sélectionne Partagedev, je valide et mon OU design se voit ajouter ma GPO.

2b) Héritage des stratégies.
Par défaut, les stratégies sont héritées du parent. C’est-à-dire qu’une UO qui n’aurait pas de GPO affecté se voit quand même attribuer des sécurités par exemple celles du domaine ou du site, voire celle d’une UO supérieure. Donc si vous ne voulez pas que des stratégies soient appliquées, vous la bloquez. Il ne s’agit pas d’un blocage sélectif, vous bloquez toutes les stratégies du parent, donc celle du domaine.
2 c) Application de la stratégie au domaine
Lorsque vous créez ou liez une stratégie, celle-ci n’est pas appliquée tout de suite. L’actualisation des stratégies est effectuée toutes les 90 minutes. Il y a une possibilité de réduire ce temps en se servant des commandes suivantes :

 

Windows 2003/XP

Windows 2000

Ordinateurs

Gpupdate /Force

Secedit /refreshpolicy Machine_Policy /enforce

Utilisateurs

Gpupdate /Force

Secedit /refreshpolicy User_Policy /enforce

Il existe aussi une autre commande qui permet de vérifier si les stratégies sont bien appliquées.
Gpresult [/s ordinateur [/u domaine\utilisateur /p mot_de_passe]] [/user NomUtilisateurCible] [/scope {user|computer}] [/v] [/z].
Pour avoir plus de détails pour ces paramètres, faites gpresult / ?


[GPO] – All Accessories Ranked From Worst To Best


All Accessories Ranked From Worst To Best
Thank you for watching!
Make sure to like, comment and subscribe for more videos
Join my discord server
https://discord.gg/cB42fd6U76
Music used:
1. Undertale OST: 055 Can You Really Call This A Hotel I Didn’t Receive A Mint On My Pillow
2. One Piece EVACUATION (Metrion Dubstep Remix)
3. LAKEY INSPIRED Chill Day
Game: Grand Piece Online/GPO in Roblox
GrandPieceOnline GPO Fruits

READ  [NEW] Watch The Carrie Diaries | the carrie diaries - Pickpeup

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

[GPO] - All Accessories Ranked From Worst To Best

[GPO] TAKING W TRADES FOR 10 MINUTES!!!


Join the roblox group here:https://www.roblox.com/groups/12259533/ScrxpsYTgroup!/about
join the discord server here:https://discord.gg/7EmdTjPd9c
roblox yba ascension fun game gaming abd gpo logia onepiece grand piece online fruits dungeon devil fruit alabasta update 4 update 3 crocodile goro pika mythical legendary tori zushi pvp arena colosseum hie gura suna dungeons magu gpo leveling guide gpo update 4 gpo codes update 4 gpo update 4 gpo guide

[GPO] TAKING W TRADES FOR 10 MINUTES!!!

[GPO] You Got A Devil Fruit Drop ! (5 Fruit in 5 Min)


gpo grandpieceonline onepiece anime
Discord https://discord.gg/PyxZXNNFzQ
Twitch https://www.twitch.tv/survivorgregg
Tiktok https://www.tiktok.com/@survivorgregg?lang=e
Team Sin Discord https://discord.gg/74kQF4uUtC
gpo grandpieceonline onepiece anime
I Stream on twitch most days at 6pm Eastern Standard Time

[GPO] You Got A Devil Fruit Drop ! (5 Fruit in 5 Min)

GPO Counter Build Goes Crazy Ngl.. | ROBLOX Grand Piece Online


Once I tried this build I seriously couldn’t get off it and I seriously don’t know why but I was just having a whole blast playing with this build. This Gpo Gura Build is crazy good and really fun like the damage and health are perfect, it’s just the stamina you need to watch out for since you don’t have a lot to work with.
Well I had lots of fun making this video and I’m looking forward to making more Gpo Builds like this and let me say this again, I’m always free to suggestions from you guys and always reading comments so don’t be afraid to comment some suggestions. Anyways enjoy the video y’all.
Intro Song: https://www.youtube.com/watch?v=GefqMmWQZzQ
Outro Song: https://www.youtube.com/watch?v=wNOMARzKE_c
JOIN THE NEW DISC: https://discord.gg/GdWwjqYPfk
Play the game here | https://www.roblox.com/games/1730877806/2XLOGIAUPDATE4GrandPieceOnline
Join my roblox group to buy my merch or to donate! ( donations are not necessary) | https://www.roblox.com/groups/7027639/MaskedSoraRobloxGroup!/about

GPO Counter Build Goes Crazy Ngl.. | ROBLOX Grand Piece Online

[GPO] What PVP Looks Like With Max Gomu Stats


What PVP Looks Like With Max Gomu Stats
lol dorara
Thank you for watching!
Make sure to like, comment and subscribe for more videos
Join my discord server
https://discord.gg/cB42fd6U76
Music used:
1. Jojo’s Bizarre Adventure OST Diamond Is Unbreakable The Stardust Man Appears
2. Jojo’s Bizarre Adventure OST Diamond Is Unbreakable Sudden Battle
3. Jojo’s Bizarre Adventure OST Diamond Is Unbreakable Stand Activated
4. Meta Knight’s Revenge | Super Smash Bros. Ultimate
Game: Grand Piece Online/GPO in Roblox
GrandPieceOnline GPO SecondSea

[GPO] What PVP Looks Like With Max Gomu Stats

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Music of Turkey

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ gpo

Leave a Comment