[Update] [Excel] 엑셀에 위첨자, 아래첨자 입력하는 2가지 방법 | 아래 첨자 – Pickpeup

아래 첨자: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

 

엑셀에 수학 수식이나 화학식 등을 입력해야 하는 경우

위첨자, 아래첨자를 입력해야 하는 경우가 생긴다.

엑셀에 위첨자 아래첨자를 입력하는 방법은 

서식을 이용하는 방법과 수식 편집기를 이용하는 방법 두가지가 있다.

[엑셀에 위첨자, 아래첨자 입력하는 2가지 방법]


아래의 예제로 위첨자와 아래첨자를 입력하는 두가지 방법을 알아보자.


셀서식 이용하기

1. 위첨자(또는 아래 첨자)로 지정할 영역을 선택한 후

[홈 – 글꼴] 영역의 오른쪽 하단의 확장 버튼을 클릭하고,

[글꼴] 탭에서 [위 첨자]를 선택한다. 

2. 아래 첨자를 적용하기 위해서는 마찬가지로 1과 같은 메뉴로 이동하여 변경하거나,

아래와 같이, 변경하려는 영역을 선택한 후, [마우스 오른쪽 버튼 – 셀 서식]을 선택해도 된다.

3. 1번의 경우와 마찬가지로 [글꼴 – 아래 첨자]를 선택해 준다.

4. 아래와 같이 위첨자와 아래첨자가 적용 된 것을 확인 할 수 있다.

여기까지 서식을 이용하여 위첨자와 아래첨자를 이용하는 방법을 알아보았다.

이번에는 수식 편집기를 이용하여 첨자를 입력하는 방법을 알아보자.

수식 편집기 이용하기

1. [삽입 – 기호 – 수식] 메뉴를 선택한다.

2. [수식입력 영역 선택 – 디자인 – 첨자 – 아래 첨자 및 위 첨자 – 위첨자] 를 선택한다.

1번을 수행하면 아래와 같이 워크시트에 수식을 입력할 수 있는 영역이 삽입된다.

수식 입력 영역을 선택하면 자동으로 [디자인] 탭이 추가되는 것을 볼수 있다.

3. 수식입력 영역에 아래와 같이 위첨자를 입력할 수 있는 템플릿이 입력된다.

수식입력 영역을 적절한 위치로 이동시키고, 글꼴 및 사이즈도 조정한다.

4. 수식입력 템플릿에 입력하려는 내용을 키보드로 입력한다.


5. 아래 첨자도 윗첨자와 마찬가지로 [삽입 – 기호 – 수식] 메뉴에서 수식입력영역을 생성한뒤

[디자인 – 첨자 – 아래첨자] 를 선택하여 템플릿 생성 후 입력하려는 내용을 입력한다.

6. H2 이후의 O는 일반 문자이므로(아래 첨자가 아닌), 

커서를 수식입력 영역의 가장 뒤로 커서를 이동시켜 입력한다.

(아래첨자를 입력하는 영역에서 한번더 → 버튼을 클릭하면 아래 첨자영역을 벗어나 일반 문자를 입력할 수 있다)

셀서식과 수식 편집기를 이용하여

위첨자와 아래첨자를 입력하는 방법을 알아보았다.

셀서식을 이용하면 간단하게 위첨자와 아래첨자를 입력할 수 있다는 장점이 있고,

수식편집기는 위첨자와 아래첨자 이외에도 다양한 수식을 입력 할 수 있다는 장점이 있다.

각각의 장단점을 잘 파악하여

입력하려는 내용에 따라 선택해서 사용하면 유용할 것 같다.

저작자표시

비영리

변경금지


เนื้อหา

엑셀에서 글꼴 스타일과 셀 서식 대화상자 알아보기 (20강)


안녕하세요. 오마이컴의 컴여우입니다.
18강과 19강에서 리본 메뉴를 이용해 글꼴 서식을 변경하는 방법에 대해 알아보았는데요. 이번에는 셀 서식 대화상자를 호출하여 더 다양한 글꼴 서식을 적용하는 방법에 대해 알아보겠습니다.
먼저, [홈] 탭의 [글꼴] 그룹을 보면 화면과 같이 세 개의 글꼴 스타일 도구가 있는데요. 왼쪽에 있는 것은 ‘굵게’, 중앙에 있는 것은 ‘기울임’, 오른쪽에 있는 것은 ‘밑줄’입니다.
사용 방법은 글꼴 스타일을 적용할 [C3] 셀을 선택한 후 [굵게] 도구를 클릭하면 활성화 상태로 변경되면서 ‘굵게’ 스타일이 적용되고 다시 [굵게] 도구를 클릭하면 비활성화 상태로 변경되면서 ‘굵게’ 스타일이 취소됩니다.
이번에는 [C4] 셀을 선택한 후 [기울임] 도구를 클릭해도 되지만, 바로 가기 키를 이용해 기울임을 적용하기 위해 키보드에서 ‘Ctrl’키를 누른 채 ‘I’키를 눌러 ‘기울임’ 스타일이 적용되면 다시 ‘Ctrl’키를 누른 채 ‘I’키를 눌러 ‘기울임’ 스타일이 취소되는 것을 알 수 있습니다.
같은 방법으로 [C5] 셀을 선택한 후 [밑줄] 도구를 클릭하거나 키보드에서 ‘Ctrl’키를 누른 채 ‘U’키를 누르면 ‘밑줄’ 스타일이 적용되는데, 만약 ‘이중 밑줄’ 모양을 적용하려면 [C6] 셀을 선택한 후 [밑줄] 도구 오른쪽의 삼각형을 클릭하여 나타나는 목록에서 [이중 밑줄]을 선택하면 앞에서 적용한 한 줄의 줄과 다른 두 줄의 밑줄이 적용됩니다. 이때, 두 개 또는 세 개의 글꼴 스타일을 동시에 적용하여 화면과 같이 더 다양한 서식을 표현할 수 있습니다.
그럼, [셀 서식] 대화상자에 대해 알아볼까요?
[셀 서식] 대화상자를 이용하면 리본 메뉴에서 적용할 수 없는 더 많은 서식을 적용할 수 있을 뿐만 아니라, [셀 서식] 대화상자를 호출할 수 있는 방법도 여러 개가 있으므로 [셀 서식] 대화상자를 호출하는 방법에 대해 알아보겠습니다.
첫 번째, [G3] 셀에 셀 포인터를 위치한 후 [홈] 탭의 [셀] 그룹에서 [서식]을 클릭하여 나타나는 메뉴에서 [셀 서식]을 클릭해 보겠습니다. 화면과 같이 [셀 서식] 대화상자가 호출되면서 [표시 형식]에서 [보호]까지 총 여섯 개의 탭으로 구성되어 있는 것을 알 수 있습니다. 이때, 글꼴 서식을 변경하려면 [글꼴] 탭을 클릭하여 ‘글꼴’이나 ‘글꼴 스타일’, ‘크기’ ‘글꼴 색’ 등을 선택한 후 [확인]을 눌러 결과를 알아보겠습니다.
두 번째, [G4] 셀에 셀 포인터를 위치한 후 마우스 오른쪽 단추를 눌러 [셀 서식] 바로 가기 메뉴를 선택해 보겠습니다. 화면과 같이 [셀 서식] 대화상자의 [글꼴] 탭에서 ‘미리 보기’ 항목을 확인해 보면 현재 선택한 셀에 적용된 서식을 표시하고 있습니다. 이때, ‘기본 글꼴’ 항목을 체크 표시하여 ‘미리 보기’에서 엑셀의 기본 글꼴 모양으로 변경되면 [확인]을 눌러 [G4] 셀에 입력된 ‘오마이컴’의 서식이 기본 모양으로 변경되는 것을 확인할 수 있습니다.
세 번째, [G5] 셀에 셀 포인터를 위치한 후 [홈] 탭의 [글꼴] 그룹에서 ‘대화상자 표시 아이콘’을 클릭하는 방법으로 앞의 두 가지 방법은 [셀 서식] 대화상자에서 마지막으로 사용한 탭이 활성화되어 표시되므로 글꼴 서식을 변경하려면 별도로 [글꼴] 탭을 클릭해야 하는 과정이 필요했지만, [글꼴] 그룹에서 ‘대화상자 표시 아이콘’을 클릭하는 경우에는 항상 [셀 서식] 대화상자의 [글꼴] 탭이 활성화 되어 표시되므로 별도로 탭을 선택하는 작업이 필요하지 않습니다. 그럼 이미 ‘실선’이 적용되어 있는 상태에서 ‘실선(회계형)으로 변경한 후 [확인]을 눌러 밑줄의 종류가 변경되면 다시 [G6] 셀에 셀 포인터를 위치한 후 [글꼴] 그룹의 ‘대화상자 표시 아이콘’을 클릭하여 [셀 서식] 대화상자의 [글꼴] 탭이 활성화 되어 표시되면 ‘이중 실선(회계형)’으로 변경하여 밑줄 종류의 차이점을 확인합니다.
네 번째, 바로 가기 키를 이용하는 방법으로 [G7] 셀에 셀 포인터를 위치한 후 ‘Ctrl’키를 누른 채 숫자 ‘1’키를 눌러 [셀 서식] 대화상자가 호출되면 ‘취소선’ 효과를 체크 표시한 후 [확인]을 눌러 ‘오마이컴’ 글자 중앙에 취소선이 표시되는 것을 알 수 있습니다. 다시 [G8] 셀에 셀 포인터를 위치한 후 ‘Ctrl’키와 ‘Shift’키를 누른 채 ‘F’키를 눌러 [셀 서식] 대화상자가 호출되면 ‘취소선’ 효과를 체크 표시한 후 색을 ‘빨강’으로 지정하고 [확인]을 눌러 결과를 확인합니다. 여기에서 [셀 서식] 대화상자를 호출하는 두 가지 바로 가기 키에는 차이점이 하나 있는데요.
‘Ctrl’키를 누른 채 숫자 ‘1’키를 누른 경우 [셀 서식] 대화상자가 호출되지만, 엑셀 프로그램을 새로 시작했다면 첫 번째 탭인 [표시 형식] 탭이 활성화되어 표시되고, 이전에 [셀 서식] 대화상자를 호출했다면 마지막에 사용한 탭이 표시됩니다. 하지만, ‘Ctrl’키와 ‘Shift’키를 누른 채 ‘F’키를 누른다면 무조건 [셀 서식] 대화상자의 [글꼴] 탭이 활성화되어 표시되므로 글꼴 서식을 바로 적용할 수 있습니다.
이상으로 셀 서식 대화상자를 이용하여 다양한 글꼴 서식을 적용하는 방법에 대해 알아보았는데요. 다음 강에서는 윗주를 삽입하는 방법과 함께 위 첨자와 아래 첨자 효과를 적용하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 수고하셨습니다.
셀서식, 취소선, 밑줄

See also  [Update] Why Facundo Campazzo left Spain for the Nuggets: “This kid just doesn’t belong here” | campazzo - Pickpeup

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

See also  [Update] 血液型別全メンバー一覧(AKB48・SKE48・NMB48・SDN48) | 秋元康 血液型 - Pickpeup

엑셀에서 글꼴 스타일과 셀 서식 대화상자 알아보기 (20강)

(하임 한글 1강) 줄 간격 맞추기(줄 간격이 안 맞을 때 – 줄 간격, 문단 모양)


한글 줄 간격 맞추기와 줄 간격이 안 맞을 때 어떻게 하는지에 대한 강의입니다.
연습용 파일 다운로드 : https://blog.naver.com/011mins/222002802569

(하임 한글 1강) 줄 간격 맞추기(줄 간격이 안 맞을 때 - 줄 간격, 문단 모양)

건축전기설비기술사, 발송배전기술사 기초이론 – 전기기기 1장. 직류기 (10)직류 전동기의 특성 (권준오 기술사)


전기공학의 기초 전기기기 1장. 직류기 (10)직류 전동기의 특성 (권준오 기술사)
건축전기설비, 발송배전 기술사, 전기기능장, 전기기사, 전기기능사, 취업, 기술면접
홈페이지 : https://www.eeta.co.kr/
카페 : https://cafe.naver.com/eeta777
건축전기설비기술사 발송배전기술사 기술사공부방법 기술사공부전략 기술사합격 전기기술사 기초강의 전기기사 전기기기 취업 기술면접 전기공학 전기기능장 전기기능사

건축전기설비기술사, 발송배전기술사 기초이론 - 전기기기 1장. 직류기 (10)직류 전동기의 특성 (권준오 기술사)

Conan \u0026 Steven Yeun Visit A Buddhist Temple | CONAN on TBS


Conan is looking to attain perfect enlightenment at the Bokwangsa Buddhist Temple but the noise from the windchimes \u0026 the monk’s cell phone make it kinda hard.
Subscribe to watch more Team Coco videos https://www.youtube.com/channel/UCi7GJNg51C3jgmYTUwqoUXA?sub_confirmation=1
Watch more videos on Team Coco http://teamcoco.com/video
FOLLOW TEAM COCO ON SOCIAL
Team Coco on Facebook https://www.facebook.com/teamcoco
Team Coco on Twitter https://twitter.com/teamcoco
Team Coco on Instagram https://www.instagram.com/teamcoco/
ABOUT CONAN ON TBS
Airing weeknights since 2010, CONAN on TBS is home to topical monologues, remote segments, celebrity interviews, musical performances and standup from the top comedians in the world. Watch highlights, outtakes and behind the scenes footage of Conan palling around with sidekick Andy Richter, tormenting Associate Producer Jordan Schlansky and playing the latest video games on Clueless Gamer.
ABOUT TEAM COCO
Team Coco is the YouTube home for all things Conan O’Brien and the Team Coco Podcast Network. Team Coco features over 25 years of comedy sketches, celebrity interviews and standup comedy sets from CONAN on TBS and Late Night with Conan O’Brien, as well as exclusive videos from podcasts like Conan O’Brien Needs a Friend, Literally! with Rob Lowe, Why Won’t You Date Me? with Nicole Byer, The Three Questions with Andy Richter, May I Elaborate? with JB Smoove and Scam Goddess with Laci Mosley.
Conan \u0026 Steven Yeun Visit A Buddhist Temple | CONAN on TBS
https://www.youtube.com/c/TeamCoco

Conan \u0026 Steven Yeun Visit A Buddhist Temple | CONAN on TBS

2페이지 04 01 수식입력위첨자,아래첨자,장식기호,분수,합


설명

2페이지 04 01 수식입력위첨자,아래첨자,장식기호,분수,합

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Music of Turkey

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ 아래 첨자

Leave a Comment