[Update] 피파온라인3 – 스페셜케미 선수 출신 클럽 총정리 | 파울레타 – Pickpeup

파울레타: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

참고- 위키피디아

※레전드 선수 껴도 팀캐미 같은건 못받음 (★핵심★) -맨앰 제외-

선수명, 포지션은 피파 내에 표기된 것으로 함.

출전여부 관계 없이 소속되었으면 포함 (ex 차두리-레버쿠젠, 치아구 시우바-포르투 etc)

황선홍- 레버쿠젠은 아마추어 팀이라 포함X

유소년 클럽 포함X

비유명 클럽이라도 피파 내에 있으면 포함하려고 했음.

K리그 출신도 포함하려 했으나 문제 발생이 예상되어 제외함

월레 = 월드 레전드, 유레 = 유럽리그 레전드, 월베 = 월드 베스트,
맨앰 = 맨유 앰버서더, 02 = 02 전설, 한전 = 한국 전설

맨유 앰버서더의 경우는 마크 자체가 맨유 마크지만 그냥 출신 팀 조사해보았음.

CTRL+F로 찾는 것을 추천합니다.

####잉글랜드####

-맨체스터 유나이티드

GK 
<월레> 슈마이켈, 반 데 사르
DF
<월레> 블랑, 네빌
<유레> 스탐
<월베> 퍼디난드, 비디치, 에브라, 피케
<맨앰> 어윈
MF 
<월레> 킨
<유레> 스콜스, 베론
<월베> 디 마리아, 포그바
<맨앰> 박지성, 롭슨
<02> 박지성
FW 
<월레> 반 니스텔로이, 오언, 라르손, 쉐링엄
<월베> 호날두, 이브라히모비치, 팔카오, 루니
<맨앰> 찰튼, 로, 요크, 콜

-맨체스터 시티
GK 
<월레> 슈마이켈, 시먼
DF
<월베> 마이콩
MF
<월레> 비에이라
<월베> 램파드
FW
<월레> 웨아, 파울러
<맨앰> 로

-아스널
GK 
<월레> 레만, 시먼
DF 
<월레> 캠벨
MF 
<월레> 비에이라, 융베리, 피레스
FW
<월레> 베르캄프, 슈케르
<월베> 앙리
<맨앰> 콜

-토트넘
DF
<월레> 캠벨
MF
<월베> 모드리치
FW
<월레> 리네커, 쉐링엄

-첼시
DF
<월레> 드사이
<월베> 테리, 다비드 루이스
MF 
<월레> 굴리트
<유레> 발락, 베론
<월베> 램파드
FW
<월레> B.라우드루프, 졸라, 셰브첸코, 웨아, 크레스포
<월베> 로번, 드로그바, 에투, 토레스, 팔카오

-리버풀
MF
<월베> 제라드, 사비 알론소
FW 
<월레> 오언, 파울러
<월베> 토레스

-에버튼
DF
<유레> 마테라치
FW
<월레> 리네커
<월베> 에투, 루니

-웨스트햄
DF
<월레> 무어
<월베> 퍼디난드
MF
<월레> 융베리
<월베> 램파드
FW
<월레> 푸트리, 슈케르, 쉐링엄

-레스터
FW
<월레> 리네커

-리즈
DF
<월베> 퍼디난드
<맨앰> 어윈
FW
<월레> 파울러

-카디프
FW
<월레> 파울러

-스완지
MF
<월베> 램파드

-아스톤 빌라
GK
<월레> 슈마이켈
MF 
<월레> 피레스
FW
<맨앰> 요크
-포츠머스
DF
<월레> 캠벨
FW
<월레> 쉐링엄
<맨앰> 콜

-미들스보로
MF
(맨앰) 롭슨

-풀럼
GK
<월레> 반 데 사르
DF
<월레> 무어
FW
<맨앰> 콜

-울버햄튼
DF
<맨앰> 어윈

-사우스햄튼
FW
<월레> 시어러

-블랙번
FW
<월레> 시어러, 파울러
<맨앰> 요크, 콜

-뉴캐슬
DF
<월레> 캠벨
FW 
<월레> 시어러, 오언, 클라위베르트
<맨앰> 콜

-웨스트브롬위치 알비온 (WBA)
MF
(맨앰) 롭슨

-스토크
FW
<월레> 오언

-볼튼
DF
<월레> 이에로
MF
<월레> 오코차

-헐
MF
<월레> 오코차

-본머스
DF
<월베> 퍼디난드

-QPR (퀸즈 파크 레인저스)
GK
<월레> 시먼
DF
<월베> 퍼디난드
MF
<맨앰> 박지성
<02> 박지성

-번리
FW
<맨앰> 콜

-버밍엄 시티
GK
<월레> 시먼
FW
<맨앰> 요크, 콜

-선더랜드
FW
<맨앰> 요크, 콜

-노팅엄 포레스트 
DF
<월베> 테리
MF 
<월레> 킨
FW
<월레> 쉐링엄
<맨앰> 콜

-밀월
FW
<월레> 쉐링엄

-콜체스터 유나이티드
FW
<월레> 쉐링엄

-피터보로 유나이티드
GK
<월레> 시먼

-프레스턴 노스 엔드
FW
<맨앰> 찰튼

-브리스톨 시티
FW
<맨앰> 콜

-허더즈필드 타운
FW
<맨앰> 로

-올드햄 애슬래틱
DF
<맨앰> 어윈

####독일####

-바이에른 뮌헨
GK
<유레> 칸
<월베> 노이어
DF 
<월레> 베켄바우어, 브레메
<월베> 람
MF 
<월레> 마테우스, 에펜베르크
<유레> 발락
<월베> 리베리, 크로스, 사비 알론소
FW
<월레> B.라우드루프
<월베> 로번

READ  [NEW] サクラ大戦 轟華絢爛のアニメ動画を全話無料視聴できる配信サービスと方法まとめ | サクラ大戦 轟華絢爛 - Pickpeup

-함부르크
DF
<월베> 베켄바우어
FW
<월베> 반 니스텔로이, 비어호프

-묀헨글라트바흐
MF 
<월레> 마테우스, 에펜베르크
<유레> 슈틸리케
FW
<월레> 비어호프

-볼프스부르크
MF
<월레> 에펜베르크

-도르트문트
GK
<월레> 레만

-레버쿠젠
MF
<유레> 발락
<월베> 크로스
FW
<유레> 차범근
<02> 차두리

-샬케04
GK
<월레> 레만
<월베> 노이어
FW
<유레> 라울

-슈투트가르트
GK
<월레> 레만
DF
<월베> 람

-카이저슬라우테른
DF
<월레> 브레메
MF
<유레> 발락

-프랑크푸르트
MF
<월레> 오코차
FW
<유레> 차범근
<02> 차두리

-마인츠
FW
<02> 차두리

-프라이부르크
FW
<02> 차두리

-빌레펠트
FW
<02> 차두리

-뒤셀도르프
FW
<02> 차두리

-뒤스부르크
FW
<02> 안정환

– 1860 뮌헨
FW
<월레> 슈케르

####이탈리아####

-인테르
DF
<월레> 카를루스, 칸나바로, 브레메, 블랑
<유레> 마테라치
<월베> 비디치, 마이콩
MF 
<월레> 마테우스, 비에이라
<유레> 베론
<월베> 피를로, 스네이더
FW 
<월레> 베르캄프, 피구, 비에리, 크레스포
<월베> 이브라히모비치, 에투

-AC밀란
GK 
<월레> 레만
DF 
<월레> 말디니, 레이카르트, 바레시, 드사이
<유레> 카푸, 스탐
<월베> 치아구 시우바
MF 
<월레> 후이 코스타, 굴리트, 비에이라
<유레> 히바우두
<월베> 호나우지뉴, 카카, 피를로
FW 
<월레> 반 바스텐, 인자기, B.라우드루프, 셰브첸코, 웨아, 푸트리, 비어호프, 비에리, 클라위베르트, 크레스포
<월베> 이브라히모비치, 토레스

-유벤투스
GK
<월레> 반 데 사르
<월베> 부폰
DF 
<월레> 칸나바로
<월베> 다니 아우베스, 에브라
MF
<월레> M.라우드루프, 비에이라, 네드베드
<월베> 포그바, 피를로
FW 
<월레> 인자기, 비에리
<유레> 트레제게
<월베> 이브라히모비치, 앙리

-AS로마
DF
<유레> 카푸
<월베> 마이콩

-나폴리
DF
<월레> 칸나바로
FW 
<월레> 졸라

-피오렌티나
MF
<월레> 후이 코스타, 에펜베르크
FW 
<월레> B.라우드루프, 비에리

-라치오
DF
<유레> 스탐
MF
<월레> M.라우드루프, 네드베드
<유레> 베론
FW
<월레> 비에리, 크레스포

-아탈란타
FW
<월레> 인자기, 비에리

-파르마
GK
<월베> 부폰
DF 
<월레>칸나바로
MF
<유레> 베론
FW
<월레> 인자기, 스토이치코프, 졸라, 크레스포

-삼프도리아
MF 
<월레> 굴리트
<유레> 베론
FW 
<월레> 비에리
<월베> 에투

-제노아
FW
<월레> 크레스포

-토리노
FW
<월레> 비에리
<맨앰> 로

-헬라스 베로나
FW
<월레> 인자기

-칼리아리
FW 
<월레> 졸라

-브레시아
MF
<월레> 하지
<월베> 피를로

-아스콜리
FW
<월레> 비어호프

-키에보
FW
<월레> 비어호프

-피사
FW
<월레> 비에리

-페루자
DF
<유레> 마테라치
FW
<02> 안정환

-레지나
MF
<월베> 피를로

####스페인####

-레알 마드리드
GK
<월베> 카시야스
DF
<월레> 이에로, 카를루스, 칸나바로
<월베> 세르히오 라모스, 마르셀루
MF
<월레> 하지, M.라우드루프
<유레> 슈틸리케
<월베> 카카, 모드리치, 크로스, 디 마리아, 사비 알론소, 스네이더
FW 
<월레> 반 니스텔로이, 부트라게뇨, 오언, 피구, 슈케르
<유레> 라울
<월베> 호날두, 로번, 에투

-바르셀로나
DF
<월레> 블랑, 데 부어
<월베> 다니 아우베스, 피케
MF 
<월레> 하지, M.라우드루프
<유레> 히바우두
<월베> 호나우지뉴, 이니에스타, 샤비
FW 
<월레> 스토이치코프, 피구, 리네커, 클라위베르트, 라르손
<월베> 메시, 네이마르,앙리, 에투, 다비드 비야

-아틀레티코 마드리드 (AT 마드리드)
FW
<월레> 푸트리, 비에리
<월베> 토레스, 팔카오, 다비드 비야

-발렌시아
FW
<월레> 클라위베르트
<월베> 다비드 비야

-세비야
DF
<월베> 다니 아우베스, 세르히오 라모스
FW
<월레> 슈케르

-비야레알
MF
<월레> 피레스

-데포르티보
FW
<월레> 파울레타
<유레> 히바우두

-레알 소시에다드
MF
<월베> 사비 알론소
<02> 이천수

-말라가
FW
<월레> 반 니스텔로이

READ  [Update] Paulo Dybala: Mải yêu quên sự nghiệp, tương lai bấp bênh. | paulo dybala - Pickpeup

-레알 사라고사
DF
<월레> 레이카르트, 브레메
<유레> 카푸
<월베> 피케
FW
<월베> 다비드 비야

-레알 바야돌리드
DF
<월레> 이에로
MF
<월레> 발데라마

-에스파뇰
FW
<월베> 에투

-마요르카
FW
<월베> 에투

-에이바르
MF
<월베> 사비 알론소

-스포르팅 히혼
FW
<월베> 다비드 비야

-누만시아
MF
<02> 이천수

####네덜란드####

-아약스
GK
<월레> 반 데 사르
CB
<월레> 레이카르트, 데 부어
<유레> 스탐
MF
<월레> M.라우드루프
<월베> 스네이더
FW 
<월레> 반 바스텐, B.라우드루프, 베르캄프, 클라위베르트
<월베> 이브라히모비치

-PSV
DF
<유레> 스탐
MF 
<월레> 굴리트
<맨앰> 박지성
<02> 박지성
<한전> 허정무
FW 
<월레> 반 니스텔로이, 클라위베르트
<월베> 로번

-페예노르트
MF
<월레> 굴리트
<02> 이천수
FW
<월레> 라르손

-흐로닝언
FW
<월베> 로번

-헤렌벤
FW
<월레> 반 니스텔로이

-엑셀시오르
MF
<02> 김남일

-빌렘
DF
<유레> 스탐

####프랑스####

-파리 생제르망
DF
<월베> 치아구 시우바, 다비드 루이스
MF
<월레> 오코차
<월베> 호나우지뉴, 디 마리아
FW 
<월레> 웨아, 파울레타
<월베> 이브라히모비치

-모나코
DF
<월베> 마이콩, 에브라
FW 
<월레> 웨아, 비어호프, 비에리
<유레> 트레제게
<월베> 앙리, 팔카오

-마르세유
DF
<월레> 드사이, 블랑
MF
<월레> 피레스
<월베> 리베리
FW
<월레> 웨아, 푸트리
<월베> 드로그바

-릴
FW
<월레> 클라위베르트

-보르도
FW
<월레> 파울레타

-몽펠리에
DF
<월레> 블랑
MF
<월레> 발데라마

-니스
DF
<월베> 에브라

-생테티엔
DF
<월레> 블랑

-오셰르
DF
<월레> 블랑

-낭트
DF
<월레> 드사이

-메츠
MF
<월레> 피레스
<월베> 리베리
FW
(02) 안정환

-님 올림피크
DF
<월레> 블랑

-갱강
FW
<월베> 드로그바

-브레스트
MF
<월베> 리베리

####터키####

-갈라타사라이
DF
<월레> 데 부어
MF
<월레> 하지
<월베> 리베리, 스네이더
FW
<월베> 드로그바

-페네르바흐체
DF
<월레> 카를루스
MF
<월레> 오코차

-안탈리아스포르
FW
<월베> 에투

-트라브존스포르
MF
<02> 이을용
<한전> 이을용

####포르투갈####

-스포르팅
GK
<월레> 슈마이켈
DF
<월레> 레이카르트
FW
<월레> 피구, 푸트리
<월베> 호날두

-포르투
GK
<월베> 카시야스
DF
<월베> 치아구 시우바
FW
<월레> 푸트리
<월베> 팔카오

-벤피카
DF
<월베> 다비드 루이스
MF 
<월레> 후이 코스타
<월베> 디 마리아
FW
<월레> 푸트리

####미국####

-LA 갤럭시
DF
<02> 홍명보
MF
<월베> 제라드

-뉴욕 레드불스
FW
<월베> 앙리

-뉴욕 시티
MF
<월베> 램파드, 피를로
FW
<월베> 다비드 비야

-시카고 파이어
MF
<월레> 융베리
FW
<월레> 스토이치코프

-올랜도 시티
MF
<월베> 카카

-몬트리올 임팩트
FW
<월베> 드로그바

-DC 유나이티드
FW
<월레> 스토이치코프

-시애틀 사운더스
DF
<월레> 무어
MF
<월레> 융베리

-콜로라도 라피즈
MF
<월레> 발데라마

####스코틀랜드####

-셀틱
MF
<월레> 킨, 융베리
FW 
<월레> 라르손
<02> 차두리

-레인저스
DF
<월레> 데 부어
FW 
<월레> B.라우드루프

####러시아####

-안지
DF
<월레> 카를루스
FW
<월베> 에투

-스파르타크 모스크바
DF
<월베> 비디치

-디나모 모스크바
DF
<월베> 치아구 시우바

-제니트
DF
<02> 현영민

####아르헨티나####

-리버 플레이트
FW 
<월레> 크레스포
<유레> 트레제게
<월베> 팔카오

-보카 주니어스
MF
<유레> 베론

-에스투디안테스
MF
<유레> 베론

-뉴 웰스 올드 보이스
FW
<유레> 트레제게

-로사리오 센트랄
MF
<월베> 디 마리아

####사우디####

-알 나스르
MF
<02> 이천수
FW 
<월레> 스토이치코프

####오스트리아####

– 레드불 잘츠부르크
FW
<월레> 비어호프
<한전> 서정원

– SV 리트
FW
<한전> 서정원

####덴마크####

READ  [Update] The Discovery Center | discovery com science fair central - Pickpeup

-브뢴비
GK
<월레> 슈마이켈
MF
<월레> M.라우드루프
FW 
<월레> B.라우드루프

-코펜하겐
FW
<월레> B.라우드루프

####스웨덴####

-헬싱보리
FW
<월레> 라르손

-유르고르덴 IF
FW
<월레> 쉐링엄

####그리스####

-올림피아코스
MF
(유레) 히바우두

-AEK 아테네
MF
(유레) 히바우두

####콜롬비아####

-미요나리오스
MF
<월레> 발데라마

-인데펜디엔테 메델린
MF
<월레> 발데라마

####오스트레일리아####

-노스퀸즐랜드
FW
<월레> 파울러

-퍼스 글로리
FW
<월레> 파울러

-시드니FC
FW
<맨앰> 요크

-멜버른 시티
FW
<월베> 다비드 비야

(출처 http://www.inven.co.kr/board/powerbbs.php?come_idx=3145&l=24424)

저작자표시

비영리

동일조건


호돈신의 헛다리에 속지 않을 자신? / 1998 FIFA 프랑스월드컵 준결승 브라질 vs 네덜란드 [습츠_월드컵 클래식]


1998 FIFA 프랑스월드컵 준결승 브라질 vs 네덜란드 [습츠_월드컵 클래식]

⚽ 스브스스포츠 x 월드컵 클래식 ⚽
✔ 1998년 7월 7일
✔ 마르세유, 벨로드롬 경기장
✔ 브라질 감독 : 마리오 자갈로
✔ 브라질 : 타파레우(GK), 제 카를로스, 알다이르, 주니오르, 로베르토 카를로스,
삼파이우, 둥가, 히바우두, 레오나르두, 베베토, 호나우두 (교체 : 데니우손, 에메르손)

✔ 네덜란드 감독 : 거스 히딩크
✔ 네덜란드 : 반 데 사르(GK), 라이지거, 야프 스탐, F. 데부어, 코쿠,
용크, 에드가 다비즈, R. 데부어, 젠덴, 베르캄프, 클루이베르트 (교체 : 빈테르, 반 후이동크, 시도로프)

✔ 브라질 1 : 1 네덜란드
승부차기 4 : 2
03:18 후반 1분 호나우두 선제골 (1:0)
08:52 후반 42분 패트릭 클루이베르트 동점골 (1:1)
브라질 네덜란드 프랑스월드컵
호나우두 클루이베르트 베르캄프 히바우두
SBS 스브스 축구 월드컵

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

호돈신의 헛다리에 속지 않을 자신? / 1998 FIFA 프랑스월드컵 준결승 브라질 vs 네덜란드 [습츠_월드컵 클래식]

500만원 현질 후 ‘2000억 NTG 올은카 스쿼드’ 완성했습니다! 아이콘 찢음ㄷㄷ… 피파4


노스텔지아 피를로 베컴

피파4 이벤트 아싸대리 카카오톡 : ASSA44

🎵Music provided by 브금대통령

500만원 현질 후 '2000억 NTG 올은카 스쿼드' 완성했습니다! 아이콘 찢음ㄷㄷ... 피파4

본캐 PSG, 피생 최초 아이콘 은카 영입했습니다. 역시 ICON은 다르네요ㄷㄷㄷ 피파4


피파온라인4 본캐 뉴 PSG 2화, 피파 인생 최초 아이콘은카 질렀습니다. 의심했지만 역시 아이콘은 ICON이네요 진짜 X사기ㅋㅋㅋㅋㅋ

안녕하세요.
피파온라인4 피파4 7년차 BJ빅윈 영상 입니다.
재밌게 시청해주시고 구독과 좋아요 부탁드립니다 🙂
방송국: http://afreecatv.com/dstv
인스타: https://www.instagram.com/kimbigwin
페이스북: http://www.facebook.com/profile.php?i…
광고문의: mistervic@naver.com

빅윈 본캐 본캐PSG

본캐 PSG, 피생 최초 아이콘 은카 영입했습니다. 역시 ICON은 다르네요ㄷㄷㄷ 피파4

피파4 신규 아이콘 파울레타 플레이! 뉴메타 득점 최적화 된 공격수


포르투갈 국가대표팀이나 파리 생제르망 팀을 운영하는 구단주님에게 추천
기회가 된다면 꼭 써보시기 바랍니다!
신규아이콘 피파4파울레타 피파온라인4

피파4 신규 아이콘 파울레타 플레이! 뉴메타 득점 최적화 된 공격수

PSG 팀컬러라면 아이콘 파울레타 많이 궁금하실거에요


안녕하세요! 앤새입니다.
스페셜리뷰 오늘은 아이콘 파울레타 리뷰입니다.
포르투갈의 전설 오브 레전드이고 포르투갈 스트라이커 하면
딱 떠오르는 대표적인 선수이기도 하죠.
PSG 소속으로 오래 뛰기도 했고 파리 팀컬러를 운영하는 구단주분들은
한번 관심 있게 지켜봐 주시길 바랍니다.
바로 시작하시죠.
아이콘 파울레타 리뷰 피파온라인4 앤새 전설 선수평가 체감
👍 앤새와 소통하려면!?
🔸 제휴문의 : andsadly@naver.com
🔹 페이스북 : https://goo.gl/FQ1Bq1
🔸 디스코드 : https://discord.gg/QRc7tJT
🔹 인스타그람 : https://www.instagram.com/andsadly19
🔸 틱톡 : https://www.tiktok.com/@andsadly19
👍 녹화 및 제보 방법은 아래를 참고해 주세용
🔹 녹화방법 : https://youtu.be/zb3ucwPcQew
🔸 제보방법 : andsadly@naver.com
🔹 [선수명] [제보 닉네임].mp4 형식으로 제보해 주시면 됩니다.
🎵 BGM : Jah Jah Bangs Quincas Moreira

PSG 팀컬러라면 아이콘 파울레타 많이 궁금하실거에요

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Music of Turkey

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ 파울레타

Leave a Comment