[Update] 查尔斯·罗伯特·达尔文(英国生物学家、进化论的奠基人) | 达尔文 – Pickpeup

达尔文: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

中文名
查尔斯·罗伯特·达尔文
外文名
Charles Robert Darwin
国    籍
英国
出生日期
1809年2月12日
逝世日期
1882年4月19日
毕业院校
剑桥大学
职    业
生物学家,博物学
主要成就
创立生物进化论
主要成就
皇家奖章(1853年)

沃拉斯顿奖章(1859年)

科普利奖章(1864年)
出生地
普雷斯顿
信    仰
唯物主义
代表作品
物种起源》、《动植物在家养下的变异》、《人类由来、性选择》
血    型
O型

เนื้อหา

目录

 1. 1

  大事年表

 2. 天才降生

 3. 求学之路

 4. 婚姻

 5. 创立进化论

 6. 2

  进化观

 7. 达尔文生物思想的发展

 8. 拉马克主义

 1. 达尔文-华莱士学说

 2. 进化论的发展

 3. 现代综合进化学说

 4. 小进化与大进化

 5. 适应辐射

 6. 大进化的模式

 7. 进化论推翻创世说

 8. 第二部巨著

 9. 3

  成就

 1. 4

  信仰

 2. 达尔文晚年不信基督

 3. 自传部分述宗教观点

 4. 达尔文的妻子

 5. 达尔文不信基督

 6. 5

  出版图书

 7. 6

  家庭

 8. 子女

 1. 评论

 2. 7

  科学影响

 3. 物种起源

 4. 《物种起源》的意义

 5. 8

  主要著作及信件

 6. 1835-1862

 7. 1868-1903

查尔斯·罗伯特·达尔文

大事年表

编辑

语音

1809年2月12日,查尔斯·罗伯特·达尔文出生在英国小城什罗普郡郡治Shrewsbury。

1817年他的母亲去世。

1817年~1825年在施鲁斯伯里私立中学就读。

1825年~1827年在苏格兰爱丁堡大学攻读医学。

1837年开始写作第一本物种演变笔记。

1842年移居到伦敦郊外的达温宅。

1842~1846年撰写三卷本著作《贝格尔号航行期内的地质学》。

1844年撰写未发表的阐述进化论的论文。

1846年~1855年就藤壶问题进行研究写作。

1848年父亲去世,健康状况不佳并持续很长时间。

1851年女儿安妮去世。

1855年开始撰写关于进化论的主要著作。

1858年伦敦林纳学会宣读达尔文和华莱士的各自关于进化论的论文,小儿子夭折。

1859年发表《物种起源》。

1860年英国科学促进会年会在牛津大学关于进化问题的大辩论。

1863年~1865年病情延续。

1868年发表《家养动物和培育植物的变异》。

19世纪70年代发表五部关于植物的著作。

1871年发表《人类起源和性选择》。

1872年发表《人类和动物情感的表达》。

1880年出版的《植物的运动力》一书中总结了植物的向光性的实验。

1881年发表关于蚯蚓的著作。

查尔斯·罗伯特·达尔文

天才降生

查尔斯·罗伯特·达尔文

求学之路

查尔斯·罗伯特·达尔文

婚姻

女儿安妮的去世未能摧毁达尔文的婚姻。在艾玛的时代,女儿安妮的病故很容易被认作是对自己“不道德”行为的惩罚,比如说,嫁了一个不信上帝的男人。但艾玛从未如此认为。两人都深爱安妮。眼见安妮停止呼吸,达尔文自己也病倒在床。他对艾玛说:我们更要互相珍重。艾玛答道:你要记住,你永远是我最珍贵的宝藏。每到周日,他陪着艾玛和孩子走到教堂。妻子带孩子进去做礼拜,达尔文却孤身在镇中散步。

如果当初不结婚的那一栏里理由再多一些,如果达尔文保持单身,继续生活在伦敦的知识分子中间,如果不是和艾玛结婚,他很可能写出一本较为激烈的书。由于艾玛的参与,对书中观点的争论,多少能摆脱感情的羁绊,而集中于事实和逻辑。

达尔文

《物种起源》初版于1859年。十二年后,达尔文又出版了《人类的由来》一书。不管人猿同源如何有争议,《人类的由来》一书,显然对达尔文夫妻的感情毫无影响。这本书出版后不久,他们存活下来的最大的女孩子埃蒂嫁人了。达尔文告诉她:我有一个幸福的人生,这要完全归功于你的母亲——你应以母亲为榜样,你的丈夫将会爱你有如我爱你的母亲。

达尔文早于艾玛十四年去世。有一个传说,说他在去世前皈依了信仰。或许,是为了安慰艾玛的天堂不得相见的悲伤?没有这回事。在艾玛的日记里,未曾发现此类记录。达尔文至死是一个坚持自己立场的科学家。

查尔斯·罗伯特·达尔文

创立进化论

查尔斯·罗伯特·达尔文

进化观

编辑

语音

查尔斯·罗伯特·达尔文

达尔文生物思想的发展

查尔斯·罗伯特·达尔文

拉马克主义

查尔斯·罗伯特·达尔文

达尔文-华莱士学说

查尔斯·罗伯特·达尔文

进化论的发展

查尔斯·罗伯特·达尔文

现代综合进化学说

查尔斯·罗伯特·达尔文

小进化与大进化

小进化研究种以下的进化改变,包括:①小进化的因素和机制,研究遗传突变、自然选择、随机现象(如遗传漂变)等因素如何引起群体的遗传组成的改变等。②种形成,研究新种的形成方式和过程,研究小进化因素如何导致同种的群体之间的隔离的形成和发展,研究种内分化和由亚种、半种到完全的种的发展过程等。

小进化与大进化在物种这一层次上相互衔接,事实上小进化与大进化都研究物种形成。关于小进化与大进化的关系问题,学术界展开了激烈的争论:间断平衡学派认为不能以小进化的机制来解释大进化的事实;而现代综合进化论则认为小进化是大进化的基础,小进化的机制在一定程度上是可以说明大进化的现象的。

查尔斯·罗伯特·达尔文

适应辐射

查尔斯·罗伯特·达尔文

大进化的模式

渐变模式:认为形态进化速度多少是恒定的、匀速的,形态进化是逐渐的;形态改变主要是线系进化造成的,大多发生在种的生存期间,与种形成无关,种形成(线系分枝)本身只是增加新的进化方向。间断模式:认为形态进化速度是不恒定、非匀速的,快速的“跳跃”与长期的停顿相交替,即在种形成期间进化加速,种形成后保持相对的稳定。进化的形态改变与种形成相关联,即大部分形态改变是发生在相对较短的种形成时期,在可能长达数百万年的种生存期内不会发生显著的形态改变。两种模式各有一些有 利于自己的证据,但这些证据本身还需进一步研究才能证实。

进化速率 单位时间内生物进化改变量。衡量进化速率必须确定两个尺度:时间尺度和进化改变量的尺度。时间尺度有两种,即绝对地质时间和相对地质时间,一般应使用绝对时间尺度;只在不得已时,才使用相对时间尺度。

小进化趋势 小进化趋势是指在生物种的自然群体之内,自然选择作用所造成的表型进化改变的趋向性。这种进化趋势通常是适应局部环境的结果,进化改变发生在线系之内,所以也可称之为线系进化趋势,表现为线系在时间-进化改变坐标系内的倾斜。

大进化趋势 大进化趋势是指在种系发生中线系分枝的主体的趋向性。大进化趋势发生在种以上的分类单元的谱系进化中,所以又可以称为谱系进化趋势,表现为谱系中的偏斜。为解释大进化趋势发生的原因,不少学者提出过种种假说,但由于缺乏证据,能够成立或有说服力的还很少见。

查尔斯·罗伯特·达尔文

进化论推翻创世说

相反,鼓吹神力设计的理论家则搬出各种虚幻莫测的东西,并随意赋予它们以不受约束的各种能力—总之是,怎样能解答当前的问题就怎样说。这样的答案非但不能促进科学探索,反而会阻挡科学探索的道路(如,如何否定万能神灵的存在?)。

从逻辑上讲,设计说的鼓吹者完全是在误导人:即使某种自然主义的解释有问题,也并不意味著所有这类解释都应该一棍子打死。此外,他们的论述也没有使任意一种神力设计说显得比另一种更合理,实际上就是让听众们自己去作判断,而某些听众在进行这类判断时无疑会用宗教信仰去取代科学概念。

科学研究一次又一次地证明方法论的自然主义可以克服无知,为那些一度看来深不可测的难解之谜找到越来越详尽、合理的答案。有关光的本性、疾病的起源以及脑的机理等问题均是如此。现进化论正在为破解生命如何形成和发展之谜做著同样的工作。创世说无论以何种名义作掩饰,都不会为这方面的科学研究增添丝毫有价值的东西。

查尔斯·罗伯特·达尔文

第二部巨著

查尔斯·罗伯特·达尔文

成就

编辑

语音


达尔文

[10] 

达尔文本人说过:“我一生中主要的乐趣和唯一的事业,是我的科学著作。还有一些在旅行中直接考察得到的最重要的科学成果。”如:达尔文本人所写的著名的《考察日记》和《贝格尔号地质学》、《贝格尔号的动物学》等。在他的著作中,具有特别重大历史意义的是《物种起源》,表明达尔文的进化论思想和自然选择理论的逐步发展过程。《物种起源》的出版是一件具有世界意义的大事,因为《物种起源》的出版标志着十九世纪绝大多数有学问的人对生物界和人类在生物界中的地位的看法发生了深刻的变化。《物种起源》的出版,引起造化论者和具有目的论情绪的科学家们(而这些人却是占绝大多数)对达尔文学说的猛烈攻击,也引起维护达尔文主义的相应斗争,积极参加这一斗争的除达尔文本人外还有进步的博物学家,他们到处都成为达尔文学说的热烈拥护者。

查尔斯·罗伯特·达尔文

信仰

编辑

语音

查尔斯·罗伯特·达尔文

达尔文晚年不信基督

查尔斯·罗伯特·达尔文

自传部分述宗教观点

查尔斯·罗伯特·达尔文

达尔文的妻子

达尔文的妻子艾玛是一个虔诚的坚定的基督徒,她每天都读圣经,定期去教堂,从牧师那里领受圣餐,她常常给孩子们读圣经,不赞成礼拜天进行社交活动,甚至在礼拜天是否刺绣、钩织,在她的内心里都会引起争战。她对上帝是何等地虔诚,以至于达尔文称赞她“不仅是一个基督徒,而且是一个基督徒的殉道者”。

查尔斯·罗伯特·达尔文

达尔文不信基督

那么又是什么让基督徒认为他信仰了基督呢?

1、必须承认,达尔文是个正派的科学家!他曾经慷慨地给教会捐款;看到野蛮的土人被基督教所感化变得文明了,他就积极支持基督教会的传道工作,曾经和贝格尔号皇家军舰舰长罗伯特·菲茨罗伊一起联名写了《一封关于塔希提岛和新西兰等岛居民道德状况的意见》,向英国政府、教会和公众倡议支持传教事业。

3、尽管达尔文的父亲不是基督徒,但他希望儿子成为一个牧师,以便有一个好“职业”,所以就让达尔文在剑桥大学读了三年神学;而到了后来,见达尔文没有成为牧师,他又劝达尔文隐瞒自己对基督教的反对观点。因为当时英国的基督徒太多了;而且达尔文的妻子埃玛就是个虔诚的基督徒,所以,夫妻俩十分相爱,达尔文也非常尊重妻子的信仰。

查尔斯·罗伯特·达尔文

出版图书

编辑

语音

 • 达尔文回忆录

  作者名称

  查尔斯·罗伯特·达尔文

  作品时间

  2011年2月1日

  《达尔文回忆录》是浙江文艺出版社于2011年出版的一本图书,该书作者是弗朗西斯·达尔文。
 • 物种起源

  作者名称

  查尔斯·罗伯特·达尔文

  作品时间

  1859年11月24日

  《物种起源》全名《论依据自然选择即在生存斗争中保存优良族的物种起源》(On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle fo…
 • 人类的由来

  作者名称

  查尔斯·罗伯特·达尔文

  作品时间

  2009年1月1日

  《人类的由来》是2009年1月1日商务印书馆出版的图书,作者是(英国)达尔文。
 • 达尔文自传

  作者名称

  查尔斯·罗伯特·达尔文

 • 人类的由来及性选择

  作者名称

  查尔斯·罗伯特·达尔文

  作品时间

  2015年7月

 • 同种植物的不同花型

  作者名称

  查尔斯·罗伯特·达尔文

  作品时间

  2019年4月1日

  达尔文对花生物学的研究先后撰写了三本具影响力的著作,它们分别是1862年出版的《兰科植物的受精》、1876年出版的《植物界异花受精和自花受精》和1877年出版的《同种植物的不同花型》。这三本书分别围绕异花授粉、近交衰退和性系统多态三个关键的繁殖生物学概念,基于二十多年的观察、实验和数据的收集整…
 • 物种源始

  作者名称

  查尔斯·罗伯特·达尔文

  作品时间

  2012年6月

  《物种源始》讨论了育种学、生态学、古生物学、生物地理学、动物行为学、形态学、胚胎学和分类学等许多领域的大量现象,揭示出各种生物之间具有亲缘关系,物种并不是固定不变的,而是通过”伴有修改的代传”而发生变化。达尔文研究生物在家养状态和自然状态下的变异,提出了以自然选择理论为核心的进化论,认为在”为…
 • 英文全本典藏-物种起源

  作者名称

  查尔斯·罗伯特·达尔文

查看更多书籍

查尔斯·罗伯特·达尔文

家庭

编辑

语音

查尔斯·罗伯特·达尔文

子女

达尔文夫妇共生下了10个子女。其中有3个夭折:二女儿玛丽仅活了3个星期,小儿子查尔斯在两岁时死于猩红热,大女儿安妮在10岁时死于肺结核。

后来有人把达尔文子女的夭折归咎于近亲结婚。这是没有道理的。近亲结婚既没有给达尔文的子女带来更高的夭折率。

威廉·伊拉兹马斯(1839-1914) 达尔文长子,银行家。达尔文对其婴儿时期进行了仔细认真的观察,努力发现并记录下孩子与生俱来的表情和行为,以及后天逐渐成长学习的过程。据此,达尔文编写了《儿童成长简介》,后来到1877年才出版。

乔治·霍华德(1845-1912) 达尔文次子,天文学家、数学家。1879年成为皇家学会会员。1883年父亲逝世后第二年,成为剑桥大学天文学和实验学终身教授。曾研究太阳系的起源和演变。帮助父亲做过关于近亲婚姻后果的统计研究。

费朗西斯(1848-1925) 达尔文的三儿子,天文学家,擅长植物生理学。父亲的传记作者,整理编辑了达尔文的部分信件(《达尔文生平及其书信集》1887年;与西沃德合编《达尔文书信续集》1903年)。1875年开始,成为父亲的得力搭档(尤其是参与编写《植物的活动能力》,1880年出版)。1879年成为皇家学会成员。1884年开始在剑桥大学执教,1888-1904年为植物学教授。

伦纳德(1850-1943) 达尔文的四儿子,皇家工程兵部队军人(1871),1890年成为少校。任教于查顿军事工程兵学校(1877-1882),之后服务于作战部(收集情报,1885-1890),1892-1895年是利奇菲尔德区(英国斯塔福德郡)的自由党议员。1908-1911年主持皇家地质协会工作。优生学家,拥护高尔顿的优生学思想;社会达尔文主义者,强烈反对社会对穷人们的救济(与他父亲的做法正好相反),是达尔文后代中在思想上经常同达尔文产生偏差和不一致的一个人。

霍勒斯(1851-1928) 达尔文的五儿子,工程师、科学仪器的设计师。1885年创办剑桥仪器公司。1896-1897年是剑桥市长。1903年成为皇家学会会员。其女拉·巴洛编印了达尔文的多部作品:《达尔文在“贝格尔号”上的旅行日记》(1933年)、《达尔文和“贝格尔号”的旅行》(1945年)、《达尔文自传》(1958年)、《达尔文鸟类学笔记》(1963年)、《青年达尔文和亨斯洛的通信》(1967年)。
[11] 

(1851-1928) 达尔文的五儿子,工程师、科学仪器的设计师。1885年创办剑桥仪器公司。1896-1897年是剑桥市长。1903年成为皇家学会会员。其女拉·巴洛编印了达尔文的多部作品:《达尔文在“贝格尔号”上的旅行日记》(1933年)、《达尔文和“贝格尔号”的旅行》(1945年)、《达尔文自传》(1958年)、《达尔文鸟类学笔记》(1963年)、《青年达尔文和亨斯洛的通信》(1967年)。

查尔斯·罗伯特·达尔文

评论

孩子是父母能够得到的最好礼物,而孩子的夭折也给父母带来了最大的痛苦。我们应该庆幸现代医学的进步大大降低了出现这种痛苦的可能性,这是达尔文时代的人们所难以想象的。它确实算得上是科学最大的胜利之一。

查尔斯·罗伯特·达尔文

科学影响

编辑

语音

查尔斯·罗伯特·达尔文

物种起源

英文书名:On the Origin of Species

中文书名:物种源始

查尔斯·罗伯特·达尔文

《物种起源》的意义

物种起源

1859年11月24日,英国博物学家、进化论的奠基人达尔文的《物种起源》出版,奠定了进化论的理论基础。进化论被恩格斯称为19世纪自然科学三大发现之一。

一部划时代的著作

标志着19世纪绝大多数有学问的人对生物界和人类在生物界中的地位的看法发生了深刻的变化。

影响历史进程的经典著作

震撼世界的10本书之一

对人类发展进程产生过广泛影响的巨著

影响中国近代社会的经典译作

1985年美国《生活》杂志评选的人类有史以来的最佳图书

1986年法国《读书》杂志推荐的理想藏书

这本轰动一时的新书就是《物种起源》,它是进化论的奠基人达尔文的第一部巨著。这部著作的问世,第一次把生物学建立在完全科学的基础上,以全新的生物进化思想推翻了”神创论”和”物种不变”的理论。

1809年

达尔文

达尔文著作从四个方面影响了心理学

1、它强调动物和人类之间心理机能的连续性;

2、它把心理学的课题改变为意识的机能而非意识的内容,把心理学的目标改变为研究有机体对其环境的适应;

3、它为各种可供选择的调查和研究方法提供了合理的证据,而非仅仅局限于实验的内省;

4、它注重同一物种的成员之间的个体差异。

查尔斯·罗伯特·达尔文

主要著作及信件

编辑

语音

注意以下著作的中文名称可能并未将原文名称完全翻译。

查尔斯·罗伯特·达尔文

1835-1862

达尔文

1835年:《给亨斯洛教授的信件之摘要》(Extracts from letters to Professor Henslow)

1836年:《大溪地与新西兰等地区的道德状况报告》(A LETTER, Containing Remarks on the Moral State of TAHITI, NEW ZEALAND, &c. – BY CAPT. R. FITZROY AND C. DARWIN, ESQ. OF H.M.S. ‘Beagle.’)

1839年:《纪录与评论》(Journal and Remarks),通常称为《贝格尔号之旅》。

《贝格尔号之旅的动物学》(Zoology of the Voyage of H.M.S. Beagle):共5卷,分别由多位作者发表于1839年到1843年间。其中两卷由查尔斯·达尔文编辑与监督,分别为: 1840年:《第一部分:哺乳类化石》(Part I. Fossil Mammalia),理察·欧文的作品。

1839年:《第二部分:哺乳类》(Part II. Mammalia),乔治·罗伯特·瓦特豪斯(George Robert Waterhouse)的作品。

1842年:《珊瑚礁的结构与分布》(The Structure and Distribution of Coral Reefs)

1844年:《火山群岛的地质观察》(Geological Observations of Volcanic Islands)

1846年:《南美地质观察》(Geological Observations on South America)

1849年:《地质学》(Geology),发表在约翰·弗里德里希·威廉·赫歇尔所编的《科学调查手册》(A Manual of scientific enquiry; prepared for the use of Her Majesty’s Navy: and adapted for travellers in general.)。

1851年:《蔓足亚纲》A Monograph of the Sub-class Cirripedia, with Figures of all the Species. The Lepadidae; or, Pedunculated Cirripedes.

1851年:《茗荷科化石》A Monograph on the Fossil Lepadidae; or, Pedunculated Cirripedes of Great Britain

1854年:《蔓足亚纲》A Monograph of the Sub-class Cirripedia, with Figures of all the Species. The Balanidae (or Sessile Cirripedes); the Verrucidae, etc.

1854年:《藤壶科与花笼科》A Monograph on the Fossil Balanidæ and Verrucidæ of Great Britain.

1858年:《讨论物种形成变异的趋向;以及变异的永久性和物种受选择的自然意义》(On the Tendency of Species to form Varieties; and on the Perpetuation of Varieties and Species by Natural Means of Selection),摘自一个未发表的著作。

1958年:《查尔斯·达尔文自传》(Autobiography of Charles Darwin),巴罗(Barlow)所编撰的的完整版。1859年:《物种起源》(On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life),完整书名为《依据自然选择或在生存竞争中适者存活讨论物种起源》。

1862年:《不列颠与外国兰花经由昆虫授粉的各种手段》(On the various contrivances by which British and foreign orchids are fertilised by insects)。

查尔斯·罗伯特·达尔文

1868-1903

1868年:《动物和植物在家养下的变异》(Variation of Plants and Animals Under Domestication)。1871年:《人类的由来与性择》(The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex),又称《人类起源》。

1872年:《人类与动物的感情表达》(The Expression of Emotions in Man and Animals)。

1875年:《攀缘植物的运动与习性》(Movement and Habits of Climbing Plants)。

1875年:《食虫植物》(Insectivorous Plants)。

1876年:《异花授精与自体授精在植物界中的效果》(The Effects of Cross and Self-Fertilisation in the Vegetable Kingdom)。

1877年:《同种植物的不同花型》(The Different Forms of Flowers on Plants of the Same Species)。1879年:《序言与“预告”》(Preface and a preliminary notice),在恩斯特·克劳思(Ernst Krause)的《伊拉斯谟斯·达尔文》中。

1880年:《植物运动的力量》(The Power of Movement in Plants)。

1881年:《腐植土的产生与蚯蚓的作用》(The Formation of Vegetable Mould Through the Action of Worms),又称《蚯蚓》。

1887年:《查尔斯·达尔文的生平与信件》(Life and Letters of Charles Darwin),由弗朗西斯·达尔文编撰。

1903年:《更多查尔斯·达尔文的信件》(More Letters of Charles Darwin),由史瓦德(A.C. Seward)与弗朗西斯·达尔文编撰。

词条图册

更多图册


第08册 第12课 达尔文


中国暨南大学华文学院 《中文》第八册
版权:中国暨南大学

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

第08册 第12课 达尔文

【纯享版】 希林娜依·高《她来听我的演唱会》 《中国新歌声2》第10期 SING!CHINA S2 EP.10 20170915 [浙江卫视官方HD]


◘ 浙江音乐 YouTube: http://bit.ly/singchina
◘ 浙江卫视 YouTube: http://bitly.com/zhejiangtv
◘ 奔跑吧YouTube:http://bitly.com/runningmanchina
◘ Our Social Medias
浙江卫视 Facebook: http://bit.ly/zjstvfb
浙江卫视 Twitter: http://bit.ly/zjstvtwi
中国新歌声 Facebook: http://bit.ly/singchinafacebook
梦想的声音 Facebook:http://bit.ly/soundofmydream
奔跑吧兄弟 Facebook: http://bit.ly/rmchinafb
◘ 中国新歌声2 整片:http://bit.ly/singchina2
◘ 中国新歌声2 纪录片:http://bit.ly/singchina2jlp
◘ 中国新歌声2 单曲:http://bit.ly/singchina2cut
◘ 中国新歌声2 纯享:http://bit.ly/singchina2cx
【纯享版】 希林娜依高《她来听我的演唱会》 《中国新歌声2》第10期 SING!CHINA S2 EP.10 20170915 [浙江卫视官方HD]
・《中国新歌声》是由浙江卫视强力打造的大型励志专业音乐评论节目,采用全新原创模式,第二季将于今年7月14日归来,导师团队为周杰伦、陈奕迅、那英、刘欢。
● 中国新歌声 整片:http://bit.ly/29CTb0M
● 中国新歌声 纯享:http://bit.ly/29MSQfp
● 梦想的声音 整片: http://bit.ly/2f7cxP9
● 梦想的声音 纯享:http://bit.ly/2fidepg

【纯享版】 希林娜依·高《她来听我的演唱会》 《中国新歌声2》第10期 SING!CHINA S2 EP.10 20170915 [浙江卫视官方HD]

袁腾飞:为什么西方列强不侵略日本


订阅支持:点击下方链接
https://www.youtube.com/channel/UCeMB6uQRqLhccEtBaW7h98g
参与国际时政讨论
那些年被教科书骗过的历史真相,大陆禁播视频,中国历史真相揭露,收录袁腾飞讲历史大陆禁播精华 那些年被教科书骗过的历史真相,大陆禁播视频,中国历史真相揭露,收录袁腾飞讲历史大陆禁播精华、沈志华讲历史大陆禁播精华、高晓松讲历史大陆禁播精华

袁腾飞:为什么西方列强不侵略日本

蔡健雅-『達爾文』官方版MV (Official Music Video)


我的青春 也不是沒傷痕
是明白愛是信仰的延伸
甚麼特徵 人緣還是眼神
也不會預知愛不愛的可能
保持單身 忍不住又沉淪
兜著圈子來去有時苦等
人的一生 感情是旋轉門
轉到了最後真心的就不分
有過競爭 有過犧牲
被愛篩選過程
學會認真 學會忠誠
適者才能生存
懂得永恆 得要我們
進化成更好的人
我的青春 有時還蠻單純
相信幸福取決於愛得深
讀進化論 我贊成達爾文
沒實力的就有淘汰的可能
我的替身 已換過多少輪
記憶在舊情人心中變冷
我的一生 有幾道旋轉門
轉到了最後只剩你我沒分
有過競爭 有過犧牲
被愛篩選過程
學會認真 學會忠誠
適者才能生存
懂得永恆 得要我們
進化成更好的人
有過競爭 有過犧牲
被愛篩選過程
學會認真 學會忠誠
適者才能生存
懂得永恆 得要我們
進化成更好的人
懂得永恆 得要我們
進化成更好的人
進化成更好的人

蔡健雅-『達爾文』官方版MV (Official Music Video)

【选手CUT】达布希勒图《达尔文》深情脉脉诠释少年进化论《中国新歌声2》第9期 SING!CHINA S2 EP.9 20170908 [浙江卫视官方HD]


◘ 浙江音乐 YouTube: http://bit.ly/singchina
◘ 浙江卫视 YouTube: http://bitly.com/zhejiangtv
◘ 奔跑吧YouTube:http://bitly.com/runningmanchina
◘ Our Social Medias
浙江卫视 Facebook: http://bit.ly/zjstvfb
浙江卫视 Twitter: http://bit.ly/zjstvtwi
中国新歌声 Facebook: http://bit.ly/singchinafacebook
梦想的声音 Facebook:http://bit.ly/soundofmydream
奔跑吧兄弟 Facebook: http://bit.ly/rmchinafb
◘ 中国新歌声2 整片:http://bit.ly/singchina2
◘ 中国新歌声2 纪录片:http://bit.ly/singchina2jlp
◘ 中国新歌声2 单曲:http://bit.ly/singchina2cut
◘ 中国新歌声2 纯享:http://bit.ly/singchina2cx
【选手CUT】达布希勒图《达尔文》深情脉脉诠释少年进化论《中国新歌声2》第9期 SING!CHINA S2 EP.9 20170908 [浙江卫视官方HD]
・《中国新歌声》是由浙江卫视强力打造的大型励志专业音乐评论节目,采用全新原创模式,第二季将于今年7月14日归来,导师团队为周杰伦、陈奕迅、那英、刘欢。
● 中国新歌声 整片:http://bit.ly/29CTb0M
● 中国新歌声 纯享:http://bit.ly/29MSQfp
● 梦想的声音 整片: http://bit.ly/2f7cxP9
● 梦想的声音 纯享:http://bit.ly/2fidepg

【选手CUT】达布希勒图《达尔文》深情脉脉诠释少年进化论《中国新歌声2》第9期 SING!CHINA S2 EP.9 20170908 [浙江卫视官方HD]

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMusic of Turkey

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ 达尔文

READ  [NEW] AAA – Gotta Love Me 歌詞 | you gotta love me! - Pickpeup

Leave a Comment