[Update] 快速用Discuz搭建论坛网站教程-阿里云开发者社区 | discuz! – Pickpeup

discuz!: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

2017-05-09
37722浏览量

简介:

Discuz! 是全球成熟度最高、覆盖率最大的论坛网站软件系统之一,被200多万网站用户使用,本文教你一步一步快速用阿里云免费的Discuz官方系统搭建论坛网站。

Discuz! 是全球成熟度最高、覆盖率最大的论坛软件系统之一。自 2001 年 6 月面世以来,Discuz! 已拥有 15 年以上的应用历史和 200 多万网站用户案例。目前,Discuz! 已经发展成为一个以社区为基础的专业建站平台,让论坛(BBS)、社交网络(SNS)、门户(Portal)、群组(Group)、开放平台(Open Platform)应用充分融合于一体,帮助网站实现一站式服务。

适用对象

适用于熟悉 ECS,熟悉 Linux 系统,刚开始使用阿里云进行建站的用户。

基本流程

使用云服务器 ECS 搭建 Discuz 论坛网站的操作步骤如下:

 • 安装 Discuz 相关镜像。
 • 验证 Discuz 镜像。
 • 创建数据库。
 • 配置域名(非必需步骤)。
 • 安装配置 Discuz。

步骤一 安装 Discuz 相关镜像

1.通过阿里云云市场免费获取 Discuz 镜像主机。

Discuz! 官方正式Linux版 (CentOS7.2 | LAMP )

Discuz! X3.2官方正式Windows版 ( Windows2012 标准版 WAMP)

2.购买镜像的过程同时会配套购买云服务器,云服务器的配置可以根据网站自身访问量来确定.

3.购买完成后,控制台开始创建一个新的 ECS。

4.创建完成后,ECS 服务器会处于 运行中,再耐心等待 2-3 分钟后再进入步骤 2。

说明:若您已经有了阿里云 ECS,您可以通过 ECS 后台 > 停止 > 更换系统盘,在镜像市场中找到 Discuz 相关的镜像后,选择 购买

See also  [NEW] 일본의 성씨(姓氏) 모음 | 이시하라 고진 - Pickpeup

快速用Discuz搭建论坛网站教程

步骤二 验证 Discuz 镜像

镜像的原理是系统盘的拷贝(任何使用镜像的用户获得的都是一模一样的程序和运行环境),因此如果您认为计算机自动化拷贝过程是 100% 准确无误的,那么镜像显然也是100%可用的。但还有些特殊情况下,可能您就是无法正常的打开镜像。所以,镜像的验证是有完全有必要的。

镜像安装成功后,等待 3分钟 左右,即可使用浏览器打开网址 http://服务器公网IP, 访问正常会出现如下界面:

1.通过浏览器输入 http://公网IP, 打开镜像的引导页面。

快速用Discuz搭建论坛网站教程

如果镜像安装正常,此页面会正常显示,验证完毕。

若上图的页面不显示,请按照如下建议依次排除问题:

 • 重启服务器再试。
 • Ping 公网IP地址,查看网络连接是否可用。
 • 查看服务器的安全组配置,排除是否禁止了http的默认端口。

2.连接服务器(此步骤可以跳过,非必须)。

本项工作主要是通过对服务器远程连接/登录,来测试服务器是否正常工作。

 • Windows 远程登录:PC本地打开 Mstsc远程桌面工具-通过Administrator账号连接
 • Linux 远程登录:下载一个 putty工具,通过root账号登录

步骤三 创建数据库

一般情况下,我们需要为 Discuz 程序创建一个独立的数据库和用户,本节介绍 2 种方法。(数据库的默认用户名和密码请通过镜像帮助文档查看,一般是 root/123456)。

方法 1: 使用浏览器查看网址 http://服务器公网IP/phpMyAdmin ,打开 phpMyAdmin 工具。

1.新建一个数据库,例如命名为:Discuz

2.给 Discuz 数据库增加一个新用户。

快速用Discuz搭建论坛网站教程
快速用Discuz搭建论坛网站教程

方法 2: 使用 putty 工具远程登录到服务器后台,通过 ssh 命令登录数据库后,创建数据库和用户。

步骤四 配置域名(非必需步骤)

使用 putty 工具远程登录到服务器后台,通过命令配置域名:

[[email protected] ~]# cd /root/oneinstack
[[email protected] oneinstack]# ./vhost.sh

注意:

 • 请配置您自己的域名,国内服务器域名需要备案
 • 软件目录,以此为准: /data/wwwroot/default/discuz
See also  [NEW] 西尾維新 初の展覧会『西尾維新大辞展』は辞典空間をキャラクター達が案内! | アマナ異次元 - Pickpeup

快速用Discuz搭建论坛网站教程

如需要多个域名都可以访问该网站,除了主要域名配置外,请在上面选项中的 Do you want to add more domain name 选择 y,然后输入其他域名,多个其他域名中间以空格隔开,如 example.com aaa.com www.aaa.com

步骤五 安装 Discuz 程序

1.首先通过浏览器打开 步骤二 中您已经配置的域名,打开 Discuz 开始进行安装。

2.单击 我同意,然后选择 下一步

快速用Discuz搭建论坛网站教程

3.继续单击 下一步

快速用Discuz搭建论坛网站教程

4.填写您已经创建的数据库名称、用户、密码,设置您的管理员账号和密码。

注意:请记住自己的管理员用户和密码。

快速用Discuz搭建论坛网站教程

5.安装完成后,您可以访问论坛。

快速用Discuz搭建论坛网站教程

6.进入论坛后,通过在右上角登录后对论坛进行管理。

快速用Discuz搭建论坛网站教程


เนื้อหา

后台论坛板块设置01


介绍discuz后台论坛版块设置功能如何设置使用(第一节)

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

后台论坛板块设置01

Discuz


Discuz

怎么搭建一个论坛网站?其实很简单,论坛网站搭建教学视频-How to build a forum website? In fact, it is very simple


怎么搭建一个论坛网站?其实很简单,论坛网站搭建教学视频How to build a forum website? In fact, it is very simple

怎么搭建一个论坛网站?其实很简单,论坛网站搭建教学视频-How to build a forum website? In fact, it is very simple

Discuz X 3.4 建站教程01 基礎篇 | 自修室


Discuz X 3.4 建站教程01 基礎篇 | 自修室

Discuz X 3.4 建站教程01 基礎篇 | 自修室

wamp3.2.3 安装 Discuz X3.4 教程


上个视频介绍了如何用wamp安装 Discuz !Q ,这次我们来介绍如何安装 DiscuzX3.4,毕竟还是这个版本的论坛比较好用。

wamp3.2.3 安装 Discuz X3.4 教程

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Music of Turkey

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ discuz!

Leave a Comment