[NEW] ZDoom • View topic | doom wad – Pickpeup

doom wad: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

by Yholl » Wed Aug 14, 2013 11:23 am

Image

DoomRL Arsenal

A mod by Yholl and Ryan_Cordell, with help by Allie, Sgt. Shivers, Seryder, Kyle873, Pillowblaster, amv2k9, SoloSpaghetti, and many more!

This mod is designed for ZDoom 2.8.1 and GZDoom 2.1.1.

Using it in newer versions is not supported at all.

Public Discord for those interested.

Interested in donating to give me a drink or two?
, a website that lets you easily donate to people.

1.1.5 is a special hotfix version to correct the issues people have with GZDoom 4.5.0. Please use this if you play on that version.
Lower PDA Sensitivity to 6 from 8 to get the mouse control feeling better.

1.1.5

1.1.4 is the previous version with the former PDA mouse control, remaining here for those who want it.

1.1.4

B7.3

Please feel free to give me your thoughts on anything in the game, whether it’s bugs, balance or suggestions, so I can refine it into something really fun.
The

Zoom

key has been renamed to indicate it is used to drop stuff. Be sure to bind a key to it.

  -= ADDONS =-

CutmanMike

! Polished and well made, definitely try it out. This will require a modern GZDoom version to use, as it uses ZScript!

Kinsie

! Please check it out if you want to add some nice extra touches to your game.

wildweasel

! Contains more realistic sound effects and stuff, it’s pretty darm cool.

Trar

! Lots of powerful pistol sounds, very nice.

Another

another sound replacement mod made by

Marrub

! A good choice for anyone who is pained by some sound frequencies.

GAA1992

! Enhancing your search for secrets with fancy jingles is quite fun.

Simon-v

! Shop systems, nuke detectors, dynamic assembling and more.

These addons were for a previous version of DRLA, and have not been tested with newer versions. Use at your own risk!

  -= COMPATIBLITY PATCHES =-

These addons were for a previous version of DRLA, and have not been tested with newer versions. Use at your own risk!

Tanksy

.

[Currently unavailable]

  -= LATEST NEWS =-

25/08/19
THE YOLEWAVE HAS BEEN UNLEASHED
FEAR THE UPDATENING

  -= KNOWN ISSUES =-

The WSTE-M5 Shotgun loses any mod on it if you pick up a second one.

  -= DESCRIPTION =-

This mod modifies just about all items in the game, and adds new player classes. Monsters are unaffected, but monster projectiles are.
This mod was inspired by the fantastic

If you enjoyed this mod, and you’ve played roguelikes before, or are interested in trying one, head over to the DoomRL site and try it out for yourself. Easily one of the easiest RLs to get into, but by no means the easiest to win!

Some screenshots…
ImageImageImageImage
DoomRL Arsenal features such things as…

  -= NEW WEAPON SYSTEM! =-

In addition to standard Doom weapons, new weapons of various rarities appear throughout the game. Find a minigun or a missile launcher and deliver some major damage! Find a unique weapon, and you’ll be grinning as you paste demons across the walls! The higher class of weapon spawn, the higher chance of exotic or unique weaponry.

You’ll have to make some hard choices, though, as you can only carry 6 weapons at any time. Advanced functions will tell you what keys you need to press, but the Zoom/Drop Item key functions as a Drop key instead of a, well, zoom key. Drop DRLA specific items with it, so you can be sure to carry only what you want with you. Press Zoom twice to drop a weapon, as a precaution against accidentally dropping a valuable weapon. Holding Reload will pick up most low-tier weapons for ammo immediately, rather than doing nothing or being added to your inventory. Use that to pull ammo from say, a Plasma Rifle that you don’t have room for and aren’t automatically picking up.
I’d like to thank Wildweasel for his ww-magop.wad and it’s weapon mechanic, which I based this system off of.

Most weapons that appear in this mod are based off the DoomRL weapons, but are not perfect reproductions. In fact, some weapons are entirely different altogether! Weapons also now have magazines, requiring reloading, and may also be slower or less accurate than standard Doom weapons. Don’t worry, because there’s more to weapons than just firing them!

  -= NEW ARMOR AND BOOTS SYSTEM! =-

ImageImage
Instead of the normal Doom armor mechanics, it’s been revamped to a whole new level of awesome. You can carry multiple sets of armor or boots in your inventory at a time, in addition to any you are currently wearing, and you can drop and change any of these at any moment! Bear in mind that due to code limitations, any non-indestructible armors you stop wearing will be destroyed.
To unequip a currently worn armor or set of boots, there are two commands at the bottom of the keybinds list. Bind a key to them.
Simply press the appropriate key twice to remove your currently worn armor or boots.

Did I mention there’s tons of new armors ingame for you to find? Boots too. Exotics and assemblies and uniques and more! Unfortunately, also due to limitations, you cannot mod boots at all, and can only mod armors with an Onyx modpack or an Armor Modpack, so any assemblies you find will be premade in levels. These new armors protection against different types of damage too, so wear the ones you think are best for the moment! A Plasma Shield won’t help you in a room full of Imps!
A huge amount of the armors and boots you see here were made by the super talented SoloSpaghetti, who is the glorious Blacksmith of DoomRL Arsenal. He’s amazing, and wherever is he is now, let’s hope he’s doing well for himself.

  -= ARMOR SPECIALS! =-

Some armors come with an inbuilt special ability you can activate! Some will require ammo, some require a set bonus, some have cooldowns, all are pretty damn awesome, and will serve you well!
You’ll need to bind a key to the Armor Special command to use these.

  -= SET BONUSES! =-

Some of the items in the game now form sets with other items! If you collect and wield all the pieces, you can expect an amazing bonus to be applied to you, from powering up certain weapons, to giving you strange defensive abilities! Due to the nature of the game, it’d be almost impossible to get both pieces of a set, so opening supply crates actually has a decent chance of having the other missing part of your set in it!

  -= SKULLS! =-

Image
Skulls are dangerous demonic artifacts that can be used to turn the tide of battle in your favour! Using one will detonate all nearby corpses, using them as fuel for their special ability, whatever it may be.

  -= PHASE DEVICES! =-

Image
Phase Devices can be used to teleport around the map, or out of danger! Normal Phase Devices teleport you to the start of a map, Homing Phase Devices teleport you to another player, Recall Phase Devices allow you to mark a spot and teleport to it later!

  -= BACKPACKS! =-

Image
Special rare backpacks can be found to further increase your ammo supply! These have various effects, including allowing you to specialise in an ammo type! You can only wear one backpack at a time, but you can swap to another at any point.
Rather than simply walking over them, you must press Use on them to pick them up, to prevent you from accidentally replacing your current backpack.

  -= MODPACKS! =-

Probably the most important mechanic in the mod, Modpacks allow you to modify your current weapon according to their type, with each normal or exotic weapon able to hold 4 modifications. Superior weapons can hold 2 modpacks. A unique or legendary weapon can only have a single mod applied to it, so choose wisely. Demonic weapons can hold both a single modpack, as well as up to three of demonic artifacts! The effect of a modpack differs depending on the type of weapon it is, so it won’t always do exactly the same thing on every weapon. You carry modpacks as inventory items, and you can carry up to 4 at any time, while the Technician player class can carry 8. Modpacks can be found anywhere you can find a Blursphere, or randomly replacing large ammo boxes. Exotic modpacks are extremely rare, so be happy when you find one.

When using a modpack, the first use selects the modpack for use. When selected, pressing Zoom will drop it, and using it again will apply it to your currently selected weapon, and switching to a different weapon will cancel.
Thanks to HellCattX for his awesome ammopile, which I used as a base for the modpacks.

STANDARD MODPACKS

Agility Mod Pack

Image

  Increases hitscan accuracy by .5 (For those unfamiliar, the Pistol has a spread of 5.6 horizontal, 0 vertical, this will reduce it to 5.1, 0)
  Increases projectile speed on projectile-firing weapons
READ  [Update] Sesame Workshop India | sesame workshop internships - Pickpeup

Increases accuracy on multi-projectile weapons[/list]

Bulk Mod Pack

Image

  Increases clip size by 30% or at least 1
  Increases pellet count on single shot multi-projectile weapons
  Increases impact damage on single shot projectiles
  Increases damage on melee weapons

Power Mod Pack

Image

  Increases damage
  Increases explosive damage on rockets
  Increases damage of rays dealt by BFG attacks
  Increases damage randomization on melee weapons

Technical Mod Pack

Image

  Increases reload speed
  Increases weapon switch speed on melee weapons

EXOTIC MODPACKS

Sniper Mod Pack

Image

  First mod makes first hitscan shot 100% accurate and increases accuracy by 2/2
  Second mod makes all shots 100% accurate
  Gives velocity scaling on projectiles and 100% accuracy

Firestorm Mod Pack

Image

  Increases firerate on rapidfire weapons and pistols
  Increases AOE radius on explosives
  Increases number of BFG rays
  Increases knockback and gives increases close combat damage to shotguns

Nano Mod Pack

Image

  Gun makes 1 ammo per half a second while held, cannot be reloaded manually

Onyx Mod Pack

Image

  Makes your currently worn armor indestructible

Armor Mod Pack

Image

  Allows you to change armor from one color to another. Change security armor to commando armor, for instance. Works with all three color armors.

There are even secrets to the exotic modpacks that few know of…

  -= ASSEMBLIES =-

By applying a specific combination of modpacks to a standard or exotic weapon, you can assemble an entirely new weapon! Put two Bulk mods onto a Chaingun to make the Gatling Gun! The list of assemblies is quite large, and ranges from simple two mod assemblies, all the way to Master level 4 mod assemblies, even incorporating super rare exotic mods into the construction! Try and figure out those combinations on your own, or just crack under the pressure and consult the

When you apply the last modpack in a correct combination, it will ask you if you want to assemble it with the Fire button, or cancel with Altfire. An assembly is not always an upgrade, so sometimes you may not want to assemble something. You can put mods on any way you like, there is no specific order to combinations, simply having the correct mods and no others will cause the game to prompt you whether you want to assemble the gun or not.

Here is an example of weapon modding and assembly.

Spoiler:Image
Here we have a happy little Demolitionist and his Rocket Launcher, along with some modpacks…

Image
Applying two Technical Modpacks to the Rocket Launcher…

Image
Given the right combination for an assembly, the game asks for confirmation…

Image
You have created the Micro Launcher! While it has a smaller payload, the reload time is extremely quick.
I only used two mods to assemble that gun, so it can have two more applied to it.

Here we have a happy little Demolitionist and his Rocket Launcher, along with some modpacks…Applying two Technical Modpacks to the Rocket Launcher…Given the right combination for an assembly, the game asks for confirmation…You have created the Micro Launcher! While it has a smaller payload, the reload time is extremely quick.I only used two mods to assemble that gun, so it can have two more applied to it.

  -= CLASSES =-

Five different classes are available in the mod, three being DoomRL classes, and two being entirely new. Each of the classes starts with a powerful Master trait that affects how they play, as well as their own special passive stats.

Image
Class: Marine
Trait: Ammochain
Effect: Rapidfire weaponry only consumes 1 ammo per 4 shots, or 1 ammo per burst, depending on the weapon.
Passive: Powerups last 50% longer. While under the effect of a powerup, rapidfire weapons shoot faster.
Items: Starts with a Chaingun.

Image
Class: Scout
Trait: Sharpshooter
Effect: Pistol weapons do between 8x to 3x damage, based on their firerate, faster weapons dealing less. Non rapid pistols have halved spread.
Passive: Runs 10% faster and jumps 10% higher. Always has computer map. Can doublejump in midair.
Items: Starts with a Pistol.

Image
Class: Technician
Trait: Scavenger
Effect: Can turn exotic rarity or higher weapons into modpacks. Can also remove a mod from weapons that have been modded, but destroys the weapon.
Passive: Computer maps function as tracking maps. Can carry up to 8 modpacks instead of 4. Starts with all Standard assemblies shown. Scavenging items repairs your current armor.
Items: Starts with a random Basic Assembly, and a random modpack.

Image
Class: Renegade
Trait: Shellshock
Effect: Shoots an extra 50% more pellets, rounded up, with any attack that fires more than one shot in non-fixed pattern.
Passive: Can switch weapons instantly. Armor has 50% more protection, up to a max of 80%. Picking up shell ammo gives you a free shotgun shot.

Image
Class: Demolitionist
Trait: Fireangel
Effect: Immune to splash damage.
Passive: Uses half ammo, rounded down on all non shell-based weapons. If your armor breaks, you drop bombs around you.

  -= THE PDA =-

DRLA now has a PDA! By default, the key to access it is L.
The PDA contains all the information you could ever need, from weapon stats and descriptions, armor info, bestiary, even information on your current class! You can have play pong on it, like Commander Keen!
Another new feature is that it remembers all the assemblies you’ve ever learnt, or exotic effects on unique weapons you’ve discovered, even across different playthroughs! Enjoy not having to look up a wiki or find a ton of blueprints anymore!
Image

Image

DoomRL Monster Pack

Download link is at the top of the page!

Beta 7.2

This mod is designed for ZDoom 2.8.1 and GZDoom 2.1.1.

Using it in newer versions is not supported at all.

  -= DESCRIPTION =-

While this release is still a beta release, it is only missing a small amount of content before it can be considered 1.0. Currently has all normal enemies replaced, with fixed offsets (Thanks to Revenant100), custom blood colors, some new behaviours and tricks. Most vanilla enemies are fairly identical gameplay-wise, others like Pain Elementals might have an extra attack. The fixed offsets have also been applied to the custom monsters within, so they don’t look silly rotated when compared to the fixed vanilla sprites.

The Monsterpack can be run by itself, or with custom weapon sets. Just about anything that doesn’t replace monsters should work with the Monsterpack!

The first four skills are similar to Doom’s ones, with Ultra-Violence being renamed to Standard.
Nightmare, Technophobia and Armageddon have no enemy randomization, all enemies adhere to the skills theme, and are very hard.
Adaptive starts off weaker than Standard, but builds up to Armageddon levels of difficulty overtime!

Technophobia and Armageddon do not have a full roster of enemies, so others will replace the missing ones. Still super fun though.

ARMAGEDDON IS DESIGNED TO KICK YOUR ASS, BEWARE.

And of course, finishing the game will give you my custom CastCall, which will show all the enemies currently ingame.

Using it in newer versions is not supported at all.Interested in donating to give me a drink or two? My Kofi page , a website that lets you easily donate to people.1.1.5 is a special hotfix version to correct the issues people have with GZDoom 4.5.0. Please use this if you play on that version.Lower PDA Sensitivity to 6 from 8 to get the mouse control feeling better.1.1.4 is the previous version with the former PDA mouse control, remaining here for those who want it.Please feel free to give me your thoughts on anything in the game, whether it’s bugs, balance or suggestions, so I can refine it into something really fun.Thekey has been renamed to indicate it is used to drop stuff. Be sure to bind a key to it.- Adds some fancy DRLA stuff to Doom 64. This was seperated into an addon due to conflicts with other mapsets.- Adds super cool brightmaps to DRLA’s weapons and monsters, by Muusi! Definitely check it out while you wait (forever) for the 1.2 update!- Extra player classes by! Polished and well made, definitely try it out. This will require a modern GZDoom version to use, as it uses ZScript!- A collection of fancy DRLA addons by! Please check it out if you want to add some nice extra touches to your game.- A sound replacement mod maintained by! Contains more realistic sound effects and stuff, it’s pretty darm cool.- Another sound replacement mod made by! Lots of powerful pistol sounds, very nice.another sound replacement mod made by! A good choice for anyone who is pained by some sound frequencies.- A collection of cool secret sounds by! Enhancing your search for secrets with fancy jingles is quite fun.- A whole bunch of neat addons by! Shop systems, nuke detectors, dynamic assembling and more.- Replaces the chainsaw with a Decorate version of the infinite ammo BFG they sometimes have.These addons were for a previous version of DRLA, and have not been tested with newer versions. Use at your own risk!- Replaces all weapons, ammo and armors with Geo’s Golden Gauntlet. Incompatible with DRPG.- Replaces Nazis with less clashing, more murderous enemies.These addons were for a previous version of DRLA, and have not been tested with newer versions. Use at your own risk!- Replaces the custom weapons and ammo with DRLA ones, and modifies enemy attacks to use DRLA damage types. Requires modifying circus2.wad to not have KEYCONF. Incompatible with DRPG. Has issues with clown keys I wasn’t able to solve, sorry.for, provided by25/08/19THE YOLEWAVE HAS BEEN UNLEASHEDFEAR THE UPDATENINGThe WSTE-M5 Shotgun loses any mod on it if you pick up a second one.This mod modifies just about all items in the game, and adds new player classes. Monsters are unaffected, but monster projectiles are.This mod was inspired by the fantastic Doom Roguelike made by Kornel Kisielewicz. While playing DoomRL, I felt that some of the mechanics used in it could be brought over and incorporated into Doom, and started brainstorming for months on exactly how to go about it using what I know of Zdoom DECORATE coding. The end result is great for blasting through a megawad with a friend, supporting each other with each classes unique abilities and having something to work towards past just finding the BFG9000. Almost all the glorious weaponry from DoomRL makes an appearance here. I hope you enjoy this mod as much as I have enjoyed making it.If you enjoyed this mod, and you’ve played roguelikes before, or are interested in trying one, head over to the DoomRL site and try it out for yourself. Easily one of the easiest RLs to get into, but by no means the easiest to win!Some screenshots…DoomRL Arsenal features such things as…In addition to standard Doom weapons, new weapons of various rarities appear throughout the game. Find a minigun or a missile launcher and deliver some major damage! Find a unique weapon, and you’ll be grinning as you paste demons across the walls! The higher class of weapon spawn, the higher chance of exotic or unique weaponry.You’ll have to make some hard choices, though, as you can only carry 6 weapons at any time. Advanced functions will tell you what keys you need to press, but the Zoom/Drop Item key functions as a Drop key instead of a, well, zoom key. Drop DRLA specific items with it, so you can be sure to carry only what you want with you. Press Zoom twice to drop a weapon, as a precaution against accidentally dropping a valuable weapon. Holding Reload will pick up most low-tier weapons for ammo immediately, rather than doing nothing or being added to your inventory. Use that to pull ammo from say, a Plasma Rifle that you don’t have room for and aren’t automatically picking up.I’d like to thank Wildweasel for his ww-magop.wad and it’s weapon mechanic, which I based this system off of.Most weapons that appear in this mod are based off the DoomRL weapons, but are not perfect reproductions. In fact, some weapons are entirely different altogether! Weapons also now have magazines, requiring reloading, and may also be slower or less accurate than standard Doom weapons. Don’t worry, because there’s more to weapons than just firing them!Instead of the normal Doom armor mechanics, it’s been revamped to a whole new level of awesome. You can carry multiple sets of armor or boots in your inventory at a time, in addition to any you are currently wearing, and you can drop and change any of these at any moment! Bear in mind that due to code limitations, any non-indestructible armors you stop wearing will be destroyed.To unequip a currently worn armor or set of boots, there are two commands at the bottom of the keybinds list. Bind a key to them.Simply press the appropriate key twice to remove your currently worn armor or boots.Did I mention there’s tons of new armors ingame for you to find? Boots too. Exotics and assemblies and uniques and more! Unfortunately, also due to limitations, you cannot mod boots at all, and can only mod armors with an Onyx modpack or an Armor Modpack, so any assemblies you find will be premade in levels. These new armors protection against different types of damage too, so wear the ones you think are best for the moment! A Plasma Shield won’t help you in a room full of Imps!A huge amount of the armors and boots you see here were made by the super talented SoloSpaghetti, who is the glorious Blacksmith of DoomRL Arsenal. He’s amazing, and wherever is he is now, let’s hope he’s doing well for himself.Some armors come with an inbuilt special ability you can activate! Some will require ammo, some require a set bonus, some have cooldowns, all are pretty damn awesome, and will serve you well!You’ll need to bind a key to the Armor Special command to use these.Some of the items in the game now form sets with other items! If you collect and wield all the pieces, you can expect an amazing bonus to be applied to you, from powering up certain weapons, to giving you strange defensive abilities! Due to the nature of the game, it’d be almost impossible to get both pieces of a set, so opening supply crates actually has a decent chance of having the other missing part of your set in it!Skulls are dangerous demonic artifacts that can be used to turn the tide of battle in your favour! Using one will detonate all nearby corpses, using them as fuel for their special ability, whatever it may be.Phase Devices can be used to teleport around the map, or out of danger! Normal Phase Devices teleport you to the start of a map, Homing Phase Devices teleport you to another player, Recall Phase Devices allow you to mark a spot and teleport to it later!Special rare backpacks can be found to further increase your ammo supply! These have various effects, including allowing you to specialise in an ammo type! You can only wear one backpack at a time, but you can swap to another at any point.Rather than simply walking over them, you must press Use on them to pick them up, to prevent you from accidentally replacing your current backpack.Probably the most important mechanic in the mod, Modpacks allow you to modify your current weapon according to their type, with each normal or exotic weapon able to hold 4 modifications. Superior weapons can hold 2 modpacks. A unique or legendary weapon can only have a single mod applied to it, so choose wisely. Demonic weapons can hold both a single modpack, as well as up to three of demonic artifacts! The effect of a modpack differs depending on the type of weapon it is, so it won’t always do exactly the same thing on every weapon. You carry modpacks as inventory items, and you can carry up to 4 at any time, while the Technician player class can carry 8. Modpacks can be found anywhere you can find a Blursphere, or randomly replacing large ammo boxes. Exotic modpacks are extremely rare, so be happy when you find one.When using a modpack, the first use selects the modpack for use. When selected, pressing Zoom will drop it, and using it again will apply it to your currently selected weapon, and switching to a different weapon will cancel.Thanks to HellCattX for his awesome ammopile, which I used as a base for the modpacks.Increases accuracy on multi-projectile weapons[/list]There are even secrets to the exotic modpacks that few know of…By applying a specific combination of modpacks to a standard or exotic weapon, you can assemble an entirely new weapon! Put two Bulk mods onto a Chaingun to make the Gatling Gun! The list of assemblies is quite large, and ranges from simple two mod assemblies, all the way to Master level 4 mod assemblies, even incorporating super rare exotic mods into the construction! Try and figure out those combinations on your own, or just crack under the pressure and consult the DoomRL Wiki. Although that’ll only have the original assembly recipes, hehehe…When you apply the last modpack in a correct combination, it will ask you if you want to assemble it with the Fire button, or cancel with Altfire. An assembly is not always an upgrade, so sometimes you may not want to assemble something. You can put mods on any way you like, there is no specific order to combinations, simply having the correct mods and no others will cause the game to prompt you whether you want to assemble the gun or not.Here is an example of weapon modding and assembly.Five different classes are available in the mod, three being DoomRL classes, and two being entirely new. Each of the classes starts with a powerful Master trait that affects how they play, as well as their own special passive stats.Class: MarineTrait: AmmochainEffect: Rapidfire weaponry only consumes 1 ammo per 4 shots, or 1 ammo per burst, depending on the weapon.Passive: Powerups last 50% longer. While under the effect of a powerup, rapidfire weapons shoot faster.Items: Starts with a Chaingun.Class: ScoutTrait: SharpshooterEffect: Pistol weapons do between 8x to 3x damage, based on their firerate, faster weapons dealing less. Non rapid pistols have halved spread.Passive: Runs 10% faster and jumps 10% higher. Always has computer map. Can doublejump in midair.Items: Starts with a Pistol.Class: TechnicianTrait: ScavengerEffect: Can turn exotic rarity or higher weapons into modpacks. Can also remove a mod from weapons that have been modded, but destroys the weapon.Passive: Computer maps function as tracking maps. Can carry up to 8 modpacks instead of 4. Starts with all Standard assemblies shown. Scavenging items repairs your current armor.Items: Starts with a random Basic Assembly, and a random modpack.Class: RenegadeTrait: ShellshockEffect: Shoots an extra 50% more pellets, rounded up, with any attack that fires more than one shot in non-fixed pattern.Passive: Can switch weapons instantly. Armor has 50% more protection, up to a max of 80%. Picking up shell ammo gives you a free shotgun shot.Class: DemolitionistTrait: FireangelEffect: Immune to splash damage.Passive: Uses half ammo, rounded down on all non shell-based weapons. If your armor breaks, you drop bombs around you.DRLA now has a PDA! By default, the key to access it is L.The PDA contains all the information you could ever need, from weapon stats and descriptions, armor info, bestiary, even information on your current class! You can have play pong on it, like Commander Keen!Another new feature is that it remembers all the assemblies you’ve ever learnt, or exotic effects on unique weapons you’ve discovered, even across different playthroughs! Enjoy not having to look up a wiki or find a ton of blueprints anymore!Download link is at the top of the page!Using it in newer versions is not supported at all.While this release is still a beta release, it is only missing a small amount of content before it can be considered 1.0. Currently has all normal enemies replaced, with fixed offsets (Thanks to Revenant100), custom blood colors, some new behaviours and tricks. Most vanilla enemies are fairly identical gameplay-wise, others like Pain Elementals might have an extra attack. The fixed offsets have also been applied to the custom monsters within, so they don’t look silly rotated when compared to the fixed vanilla sprites.The Monsterpack can be run by itself, or with custom weapon sets. Just about anything that doesn’t replace monsters should work with the Monsterpack!The first four skills are similar to Doom’s ones, with Ultra-Violence being renamed to Standard.Nightmare, Technophobia and Armageddon have no enemy randomization, all enemies adhere to the skills theme, and are very hard.Adaptive starts off weaker than Standard, but builds up to Armageddon levels of difficulty overtime!Technophobia and Armageddon do not have a full roster of enemies, so others will replace the missing ones. Still super fun though.And of course, finishing the game will give you my custom CastCall, which will show all the enemies currently ingame.

READ  [NEW] 채용공고) 계약, 소니 픽쳐스 엔터테인먼트 Administrative Assistant | 소니픽쳐스 - Pickpeup


GUNCASTER 3.888 – Lullaby DOOM 2 WAD [100% SECRETS]


GUNCASTER 3.888 Doom mod together with a Lullaby map/WAD made by Danlex on the Wyrm difficulty level, 100% Secrets achieved. Lullaby is one of the most breathtaking maps you will surely find in the internet for your Doom 2 WAD, this is a slaughter type map with over 900 monsters at start that can surely rise above 1000 of them. The aesthetics of this map are astonishing, blue and glowy textures give a feeling of visiting a blue moon or similar azurelike location, this is surely map that can be worth a Cacoward in this year. But with the fantastic map design and layout comes a big price map demands a pretty powerful PC to handle because of the vast space and attention to detail in multiple places, just look at the area of Library. Same with the amount of monsters of map, if you play this with any mod like Brutal Doom or Project Brutality with multiple hitboxes present and very detailed sprites, your PC will not be able to handle it with 60fps. The same issue comes with… difficulty, when such type of difficulty that increases aggressiveness of monsters is chosen, there will be way more sprites than normally and Pain Elementals will simply overwhelm you with Lost Souls. You wake up in a small hut with yourself sleeping next to you, pick up an ammo backpack and move outside, you will see a beatiful and vast empty space with blue stars, pick any bonuses and weapons in proximity and jump over stars bridge. Go through the portal and move to the Castle, you will be inside a hallway with multiple places to choose, in order to enter a final arena you must collect three skull keys hidden in different places of the map, tough fights are coming. There are also two pillars that lower after you press a skull switch in the same room, it will give you a Rocket Launcher and Plasma Rifle spawn weapons, there is also a Megaarmor nearby, pick it up because these are really scarce. You can also pick up the three hidden keycards that give you an access to the Invulnerability Sphere and BFG type of weapon inside a final arena, these are purely optional to find but thankfully finding them is not so hard. All of the areas in Lullaby are filled with nasty traps that you must be aware of, whenever you press a switch or cross a trigger line, prepare yourself for a big fight, especially at the end with over 300 monsters in arena.
Secret 1 03:00
Secret 2 16:50
Secret 3 19:15
Guncaster 3.888 + Addons https://forum.zdoom.org/viewtopic.php?t=37066
Lullaby https://www.doomworld.com/forum/topic/119819lullabysinglelevelforgzdoom/?page=1

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

GUNCASTER 3.888 - Lullaby DOOM 2 WAD [100% SECRETS]

Good Doom WADs – lunaai.wad (Luna AI)


This is a Doom WAD called lunaai.wad, which is said to be a prequel to the events of Doom II that has to do with demons corrupting the AI that controls the orbital defense weapons surrounding planet Earth. This Doom WAD could work as a prequel to the events in Doom II, and the new monsters and mechanics it has makes this WAD even better.
Go here to get lunaai.wad (Luna AI):
https://www.doomworld.com/idgames/levels/doom2/jl/lunaai

Good Doom WADs - lunaai.wad (Luna AI)

do_not_play.WAD (Unimpressive jump-scares)


This WAD wad made by MrRaveYard on YouTube. https://www.wadarchive.com/wad/506189308afaf31f351c59fceec1d93b

do_not_play.WAD (Unimpressive jump-scares)

Return To Hell: Terry Style Doom WAD


This WAD may look great, but it really isn’t. It’s actually, in fact, A PILE OF SHIT!
Here’s the link to the WAD, if you dare to play it, that is:
https://www.wadarchive.com/wad/ReturnToHell1
Credits:
Recorded With Fraps
Source Port Used ZDoom
Movie Made With Windows Live Movie Maker

Return To Hell: Terry Style Doom WAD

Valiant – Doom WAD Soundtrack


Soundtrack for Doom II WAD \”Valiant\” by various artists.
TRACKLIST:
00:00 Title: Player Vs. Player (by Hiroyuki Iwatsuki and Haruo Ohashi from Gundam Wing: Endless Duel)
01:41 Map01: Air (by Stuart Rynn)
04:00 Intermission: Character Select Theme (by Hiroyuki Iwatsuki and Haruo Ohashi from Gundam Wing: Endless Duel)
05:18 Map02: Cold Wires (by Stuart Rynn)
08:18 Map03: Window (by Stuart Rynn)
10:09 Map04: River (by Stuart Rynn)
12:18 Map05: Core (by Stuart Rynn)
14:34 Map06: Water World (by Robert Prince from Duke Nukem 3D)
20:28 Map07: Aliens, Say Your Prayers (by Robert Prince from Duke Nukem 3D)
23:44 Text Screen: Credits Theme (by Hiroyuki Iwatsuki and Haruo Ohashi from Gundam Wing: Endless Duel)
25:14 Map08: Astral Dreadnought (by James Paddock)
29:00 Map09: Dark Angel (by James Paddock)
33:45 Map10: Fallen Sun (by James Paddock)
38:05 Map11: Cataclysmic Impact (by James Paddock)
41:13 Map12: Flatulence Protocol (by James Paddock)
43:37 Map13: Postmodern Muck (by James Paddock)
46:53 Map14: Rusty Bridge (by Stuart Rynn)
49:17 Map15: Goin’ Down the Fast Way (by Lee Jackson from Rise of the Triad)
51:46 Map31: Stars (by Stuart Rynn)
55:04 Map32: Aztec Gods (by James Paddock)
58:41 Map16: Sky Temple (by Stuart Rynn)
01:01:24 Map17: Stealth Mode (by James Paddock)
01:03:43 Map18: Prototype (Extended) (by James Paddock and Stuart Rynn)
01:08:41 Map19: Sunset Over Babylon (by James Paddock)
01:13:49 Map20: Anchor (by Mark Klem)
01:16:24 Map21: Points of View (by James Paddock)
01:20:09 Map22: Baron’s Province (by James Paddock)
01:23:09 Map23: Industrial (by Simon Judd)
01:25:33 Map24: Frivolous Encounter (by Mark Klem)
01:29:59 Map25: Death Scythe (by Hiroyuki Iwatsuki and Haruo Ohashi from Gundam Wing: Endless Duel)
01:32:59 Map26: On Space Station (by Hiroyuki Iwatsuki and Haruo Ohashi from Gundam Wing: Endless Duel)
01:35:16 Map27: Epyon (by Hiroyuki Iwatsuki and Haruo Ohashi from Gundam Wing: Endless Duel)
01:41:00 Map27: The Final Countdown (MIDI cover of Europe)
01:46:30 Map28: Moon/Mars: Sukarabe Fight 3 (by Naofumi Hataya, Junko Shiratsu and Sachio Ogawa from The Hybrid Fight)
01:48:57 Map29: Mercurius/Vayeate (by Hiroyuki Iwatsuki and Haruo Ohashi from Gundam Wing: Endless Duel)
01:52:01 Map30: Stand Up Against Myself (by Toshiharu Yamanishi from Thunder Force IV)
01:53:39 Map30 Boss: Antarctic (by Hiroyuki Iwatsuki and Haruo Ohashi from Gundam Wing: Endless Duel)

Valiant - Doom WAD Soundtrack

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Music of Turkey

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ doom wad

Leave a Comment