[NEW] MITライセンスってなに?どうやって使うの?商用でも無料で使えるの? | mit license – Pickpeup

mit license: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

MITライセンス(エムアイティーライセンス)(MIT License)というのは、オープンソースソフトウェアのライセンスのひとつで、無料で自由につかうことができる(制限がほんのすこししかない)のが特徴です。 (* )

MITライセンスのもとで配布されているものは、改変でも、再配布でも、商用利用でも、有料販売でも、どんなことにでも自由に無料でつかうことができます。

そのために守らなくてはいけない条件は、「著作権表示」と「MITライセンスの全文」を記載する、という条件だけです。(なお、「MITライセンスの全文」を記載する代わりに、MITライセンスの全文が記載されているウェブページのURLを記載することも認められています。)

下記の文章は、MITライセンスの内容を、わかりやすく意訳したものです。

 

「MITライセンスの全文」の意訳

下記の条件を受け入れていただけるのであれば、誰でも自由に無料で、このソフトウェアをつかっていただくことができます。

このソフトウェアをコピーしてつかったり、配布したり、変更を加えたり、変更を加えたものを配布したり、商用利用したり、有料で販売したり、なんにでも自由につかってください。

このソフトウェアの著作権表示(「Copyright (c) 年 作者名」)と、このライセンスの全文(英語の文章)を、ソースコードのなかや、ソースコードに同梱したライセンス表示用の別ファイルなどに掲載してください。

このソフトウェアにはなんの保証もついていません。たとえ、このソフトウェアを利用したことでなにか問題が起こったとしても、作者はなんの責任も負いません。

「著作権表示」と「ライセンスの全文」の掲載については、ソースコードのなかや、同梱の別ファイルなどに下記のような記述を掲載するだけでかまいません。

また、ウェブページに「著作権表示」と「ライセンスの全文」を掲載して、そのウェブページのURLをソフトウェアのなかや同梱のファイルに掲載する、という方法でもかまいません。 (* )

下記は、「ライセンスの全文」として、「ライセンスの全文」が掲載されているウェブページのURLを記載した場合の、「著作権表示」と「ライセンスの全文」の記載の実例です。

 

Released under the MIT license
https://github.com/YukinobuKurata/YouTubeMagicBuyButton/blob/master/MIT-LICENSE.txt

Copyright (c) 2013 Yukinobu KurataReleased under the MIT license

「Copyright (c) 2013 Yukinobu Kurata」という部分は、「著作権表示」の部分です。(「著作権が発生した年: 2013年」、「作者名(著作権保持者名): Yukinobu Kurata」)

「Released under the MIT license」という部分は、「MITライセンスのもとで配布されている」ということを示しています。

最後のURLは、「ライセンスの全文」が掲載されているページのURLです。

ちなみに、この「ライセンスの全文が掲載されているページのURL」として、オープンソース・イニシアティブのウェブサイトのなかにある、MITライセンスの原文のページのURLを掲載しているオープンソースソフトウェアをよく見かけます。

ですので、この「ライセンスの全文が掲載されているページのURL」は、自分でMITライセンスの原文のページを用意しなくても、オープンソース・イニシアティブのウェブサイトのなかにある、MITライセンスの原文のページのURLを掲載するだけでも大丈夫なようです(その場合は、「著作権表示」と「ライセンスの全文」の掲載は、下記のようになります)。

 

Released under the MIT license
https://opensource.org/licenses/mit-license.php

Copyright (c) 2013 Yukinobu KurataReleased under the MIT license

オープンソース・イニシアティブのウェブサイトのなかにある、MITライセンスの原文のページのURL
https://opensource.org/licenses/mit-license.php

ちなみに、オープンソース・イニシアティブ(Open Source Initiative)というのは、オープンソースソフトウェアを促進することを目的としている公的な組織です。

オープンソース・イニシアティブ(Open Source Initiative)のウェブサイト
https://opensource.org/

MITライセンス(日本語訳)

Copyright (c)

以下に定める条件に従い、本ソフトウェアおよび関連文書のファイル(以下「ソフトウェア」)の複製を取得するすべての人に対し、ソフトウェアを無制限に扱うことを無償で許可します。これには、ソフトウェアの複製を使用、複写、変更、結合、掲載、頒布、サブライセンス、および/または販売する権利、およびソフトウェアを提供する相手に同じことを許可する権利も無制限に含まれます。

上記の著作権表示および本許諾表示を、ソフトウェアのすべての複製または重要な部分に記載するものとします。

ソフトウェアは「現状のまま」で、明示であるか暗黙であるかを問わず、何らの保証もなく提供されます。ここでいう保証とは、商品性、特定の目的への適合性、および権利非侵害についての保証も含みますが、それに限定されるものではありません。 作者または著作権者は、契約行為、不法行為、またはそれ以外であろうと、ソフトウェアに起因または関連し、あるいはソフトウェアの使用またはその他の扱いによって生じる一切の請求、損害、その他の義務について何らの責任も負わないものとします。

上記のMITライセンスの日本語訳は、下記のOSDN.NET(オーエスディーエヌ・ドット・ネット)(旧サイト名は「SourceForge.JP」(ソースフォージ・ドット・ジェイピー)) (* ) (* )のウェブサイト内のページに掲載されているものです。

licenses/MIT_license – Open Source Group Japan Wiki – Open Source Group Japan – OSDN
https://ja.osdn.net/projects/opensource/wiki/licenses%2FMIT_license

MITライセンス(原文)

Copyright (c)

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the “Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

READ  [NEW] 5d 체스 가이드 | 3차원 체스 - Pickpeup

上記のMITライセンスの原文は、下のオープンソース・イニシアティブ(Open Source Initiative)のウェブサイト内のページに掲載されています。

The MIT License (MIT) | Open Source Initiative
https://opensource.org/licenses/mit-license.php
MITライセンスの原文です。

MITライセンスについての、そのほかの情報

 あなたのプロジェクトのコードが独占的ソフトウェアに流用されることが気にならないのなら、「MIT/X スタイル」のライセンスを使用しましょう。これは必要最小限のことのみを記したライセンスです。このライセンスは、名目上の著作権 (実際には複製を制限しません) と無保証であるということだけを明記するシンプルなものです。

(出典: Karl Fogel、(訳 高木正弘、高岡芳成)、「『何でもできる』ライセンス」「ライセンスの選択と適用」「第2章 さあ始めましょう」、『オープンソースソフトウェアの育て方』

、オライリージャパン、2009年、34~35ページ)

、オライリージャパン、2009年、34~35ページ)

上記の文章のなかにある、「MIT/X スタイルのライセンス」というのは、MITライセンスの別称です。 (* )

 自分のコードをできる限り多くの開発者と派生物で使ってもらい、 かつ独占的なコードで使われるのを気にしないのならば、 MIT/X Window System ライセンス(以下 MIT/X ライセンス) (マサチューセッツ工科大学がオリジナルの X Window System のコードをこのライセンスでリリースしたので、そう呼ばれています) を選びましょう。
 このライセンスが言っているのは基本的に 「あなたはこのコードを自由に、 無料で使うことができますよ」ということです。 このライセンスは GNU GPL と互換性があり、短く、簡単で、理解しやすいものです。

(出典: Karl Fogel、(訳 高木正弘、高岡芳成)、「MIT/X Window System ライセンス」「ライセンスを選ぶ」「第9章 ライセンス、著作権、特許」、『オープンソースソフトウェアの育て方』

、オライリージャパン、2009年、248~249ページ)

、オライリージャパン、2009年、248~249ページ)

上記の文章のなかにある、「MIT/X Window System ライセンス」や、「MIT/X ライセンス」というのも、MITライセンスの別称です。 (* )

重要なのは、 GPL と互換性があるかどうかが、ライセンスを選ぶ際に重大な問題になるということです。GPL は非常に重要なオープンソースライセンスです。 ある時点での Freshmeat の統計では、GPL が 68% を占めており、次に高いライセンスでも 6% です。 GPL で保護されたコードと自分のコードを混ぜた上でフリーにしたいのなら — GPL なコードがたくさんあるのだから — GPLと互換性があるライセンスを選ぶべきです。
 GPL と互換性があるオープンソースライセンスのほとんどは、 独占的なライセンスとも互換性があります。 よって、そうしたライセンスを採用したコードは、 GPL なコードでも使うことができますし、 独占的なプログラムでも使うことができるのです。 もちろん、そうやってコードを混ぜた結果生じたもの は、相互に互換性がありません。 なぜなら、一方は GPL となり、 一方はクローズドソースなライセンスが適用されるからです。 問題が及ぶのは派生物に対してのみであり、 初めに配布したオリジナルなコードは影響を受けません。
 ありがたいことに、FSF は GPL と互換性があるライセンスと、 互換性がないライセンスの一覧を 「さまざまなライセンスとそれらについての解説 (Various Licenses and Comments about Them) 」 という文章で示してくれています。この章で議論しているすべてのライセンスがこのリストにありますが、GPL と互換性があるものもあれば、ないものもあります。
https://www.gnu.org/licenses/license-list.html (英語)
https://www.gnu.org/licenses/license-list.ja.html (日本語)

(出典: Karl Fogel、(訳 高木正弘、高岡芳成)、「GPL とライセンスの互換性」「第9章 ライセンス、著作権、特許」、『オープンソースソフトウェアの育て方』

、オライリージャパン、2009年、248~249ページ)

、オライリージャパン、2009年、248~249ページ)

さまざまなライセンスとそれらについての解説 – GNUプロジェクト – フリーソフトウェアファウンデーション
GPLと両立する自由ソフトウェア・ライセンス
https://www.gnu.org/licenses/license-list.ja.html#GPLCompatibleLicenses

参考サイト

MIT License – Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/MIT_License
ウィキペディアの「MITライセンス」についてのページです。


MIT License


I don’t own the photo or music.
https://soundcloud.com/theizzard/airways

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

MIT License

Writing a readme: adding a license


Adding a license to your project by using the GitHub interface or putting the text directly in your repository.
Code \u0026 tutorials: http://learntheweb.algonquindesign.ca/topics/writingareadme/

Writing a readme: adding a license

Which Open Source license should I use? MiT Apache GNU GPL Mozilla


An open source license protects contributors and users. Businesses and savvy developers won’t touch a project without this protection.
https://choosealicense.com
I now have a 2nd YouTube channel for short video clips of 60s or less, subscribe …
https://www.youtube.com/eddiejaoudetv
JOIN our inclusive open source community EddieHub now for FREE … http://eddiehub.org, also checkout my website and sign up to our community NEWSLETTER… http://eddiejaoude.io for my live stream + video schedule and community calls
Also join our community GitHub organisation by creating an issue with the type \”invite me to the organisation\” 🙂
Are you using the right Open Source license? EddieHub GitHub
MIT, GNU, GPL, Mozilla, Apache open source licenses

READ  [Update] 샤인 (Shine, 1996) | 샤인 1996 - Pickpeup

A BIG thank you to my GitHub Sponsors:

Stephen Mount http://github.com/stemount
Nicholas Carrigan https://github.com/nhcarrigan

Santosh Yadav https://github.com/santoshyadavdev
Andrew Cunliffe https://github.com/andrewcunliffe
Alexander Stoichkov https://github.com/SashoStoichkov

Don’t forget to support my channel by subscribing below, it’s free, and also share with your friends. Subscribe now!!
https://www.youtube.com/eddiejaoude?sub_confirmation=1
Follow on other socials for behind the scenes footage, join discord to continue the conversation…
http://eddiejaoude.io
https://github.com/eddiejaoude
http://youtube.com/eddiejaoude
http://twitter.com/eddiejaoude
http://instagram.com/eddiejaoude
http://linkedin.com/in/eddiejaoude
https://discord.com/invite/jZQs6Wu
http://github.com/EddieHubCommunity

Which Open Source license should I use? MiT Apache GNU GPL Mozilla

Christina Perri – Jar of Hearts (Kiara) | The Voice Kids 2021 | Blind Auditions


Die 11jährige Kiara ist seit der ersten Stunde ein \”The Voice Kids\”Fan, jetzt möchte sie selbst auf der großen Bühne stehen. Mit \”Jar of Hearts\” von Christina Perri will sie die Herzen der Coaches im Sturm erobern. Und der ViererBuzzer beweist, dass sie das auch geschafft hat!
Seht euch hier die Performance von Kiara zu Christina Perris Hit \”Jar of Hearts\” an!
► THE VOICE KIDS 2021 Alle Clips:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_NKWLcpSrYPYp6nWYL9KmzfQuIxJ8xy
► THE VOICE KIDS 2021 Alle Highlights:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_NKWLcpSrYPkQHWmrTPYIQKHQgMIidLI
► THE VOICE KIDS 2021 Blind Auditions:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_NKWLcpSrYNDyvhR8QFtXKwvjVkCVy
► SUBSCRIBE TO THE VOICE KIDS: https://s71.link/b/2P4NY8Q
Ab dem 27. Februar 2021 ist es wieder soweit – \”The Voice Kids\” startet in eine neue Staffel. Doch dieses Jahr läuft die Show samstags und nicht sonntags! Bereits zum neunten Mal fighten die Coaches in ihren roten Drehstühlen um die größten Talente unter den Kids.
Bei \”The Voice Kids\” 2021 geben der spanischdeutsche SingerSongwriter Alvaro Soler sowie der DeutschPopBarde Wincent Weiss jeweils ihr Debut als Coach. Die beiden anderen Plätze besetzen SilbermondSängerin Stefanie Kloß sowie die \”Fantastischen 2\” Michi Beck und Smudo im Doppelsitzer. Man darf mit Spannung erwarten, wem sich die jungen Talente wohl anvertrauen. Mehr über die einzelnen Coaches von \”The Voice Kids\” 2021 erfährst du hier!

READ  [NEW] Forge of Empires | now empire - Pickpeup

TheVoiceKids AlvaroSoler WincentWeiss StefanieKloß MichiBeck Smudo
Impressum: https://www.sat1.de/service/impressum

Christina Perri - Jar of Hearts (Kiara) | The Voice Kids 2021 | Blind Auditions

Free and Open Source Licenses


I briefly describe four popular \”free\” licenses: the MIT license, BSD license, Apache license and GPL. I discuss the difference between the \”permissive\” licenses and the \”copyleft\” licenses and why I think the permissive licenses betray the spirit of the free software movement and the open source movement.
REFERENCED:
► https://choosealicense.com/ Choose A License
WANT TO SUPPORT THE CHANNEL?
💰 Patreon: https://www.patreon.com/distrotube
💳 Paypal: https://www.paypal.com/cgibin/webscr?cmd=_donations\u0026business=derek%40distrotube%2ecom\u0026lc=US\u0026item_name=DistroTube\u0026no_note=0\u0026currency_code=USD\u0026bn=PP%2dDonationsBF%3abtn_donateCC_LG%2egif%3aNonHostedGuest
🛍️ Amazon: https://amzn.to/2RotFFi
👕 Teespring: https://teespring.com/stores/distrotube
SOCIAL PLATFORMS:
🗨️ Mastodon: https://mastodon.technology/@distrotube
💬 IRC: irc://freenode distrotube
👫 Reddit: https://www.reddit.com/r/DistroTube/
📽️ LBRY: https://lbry.tv/$/invite/@DistroTube:2
DT ON THE WEB:
🕸️ Website: http://distrotube.com/
🐿️ Gopherhole: gopher://distro.tube
📁 GitLab: https://gitlab.com/dwt1
FREE AND OPEN SOURCE SOFTWARE THAT I USE:
🌐 Brave Browser https://brave.com/dis872
📽️ Open Broadcaster Software: https://obsproject.com/
🎬 Kdenlive: https://kdenlive.org
🎨 GIMP: https://www.gimp.org/
🔊 Audacity: https://www.audacityteam.org/
💻 VirtualBox: https://www.virtualbox.org/
Your support is very much appreciated. Thanks, guys!

Free and Open Source Licenses

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Music of Turkey

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ mit license

Leave a Comment